Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Töö lapse ja perega

Millal:
15. aprill 2019 – 28. mai 2019 
Kus:
Tervise Arengu Instituut
Sihtrühm:
kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad 
Maht:
40 akadeemilist tundi
Dokument läbinule:
tõend
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

lastekaitsetöötaja toetab abivajava lapse heaolu tagamiseks perekonda ja kaasab last.

Kava:

Koolitusel osalenu:

  • Näeb perekonda süsteemina, oskab määrata pere arengufaasi ja teab, milliste ülesannetega peab pere selles toime tulema.
  • Oskab genogrammi oma töös kasutada algtasemel.
  • Oskab rääkida lapsevanema(te)le lastekaitse ootustest ja väljavaadetest, samal ajal kaasates pereliikmeid koostööle muutuste tekitamisel.
  • Teab baastasemel vestlustehnikaid, mis soodustavad positiivseid suhteid ja pereliikmete kaasatust lastekaitsetöös, nende sobivust konkreetses olukorras reflekteerides nende kasutamise tulemuslikkust.
  • Teab baastasemel lapsekeskse vestluse põhimõtteid ja arvestab nendega oma igapäevases töös, sh teab lapse õiguste juhtpõhimõtet "lapse osalemine" ning suudab arvestada sellega oma töös. 
  • Oskab juhtumeid menetledes küsida lapse arvamust, teab eetilisi põhimõtteid lastegasuhtlemisel ja oskab neid rakendada töös; teab erinevaid suhtlusvahendeid ja oskab neid vajadusel kasutada.
  • Teab positiivse vanemluse põhimõtteid ja on võimeline neid jagama igapäevatöös lapsevanematega.
  • Tunneb ja märkab erinevaid kriisireaktsioone ning oskab suhelda perega kriisiolukorras.
  • Mõistab oma rolli asendushooldusel elava lapse ja tema perega töötades, sh vajadust säilitada asendushooldusel elava lapse identiteet lähtudes lapse parimatest huvidest.
  • On valmis toetama lapse suhet ja suhtlemist päritoluperekonnaga lähtudes lapse parimatest huvidest.


1. päev 15. aprill 2019

2. päev 6. mai

3. päev 7. mai

4. päev 27. mai

5. päev 28. mai

 

Täpne koolituskava on lisatud manusesse.

 

Kodutööd koolitusel: kahe õppetsükli vahepeal ja peale koolitust annavad koolitajad kodutööd:

- genogrammi koostamine,
- vestlustehnika harjutamine,
- kirjeldus, kuidas spetsialist saab abistada kriisireaktsiooni etappides,
- lapsega suhtlemise teemal küsimustiku täitmine (alustatakse koolitusel).

 
Koolitaja:
Sirje Agan, Ingrid Sindi, Maria Žuravljova
Kontaktinfo:
Riina Põder 
Telefon:
6593929 
Lisainfo:

Koolitajad:

Sirje Agan – pereterapeut ja kriisipsühholoog

Ingrid Sindi – Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö doktorant, pikaaegse asendushoolduse valdkonnas töötamise
                      kogemusega. Teda toetab koolitamisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja.

Maria Žuravljova – TÜ Narva Kolledži programmijuht.
                              Teda toetab Elmet Puhm, SOS Lasteküla teenuste kvaliteedijuht.


Õppe maht: 
40 akadeemilist tundi, millest 32 on auditoorne ja 8 iseseisev töö.
________________________________________________________________ 

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: riina.poder@tai.ee.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. Töökoha postiaadressile saadame tõendi, millele lisame isikukoodi. Hariduse ja tööstaaži kohta käiva info edastame koolitajale üldistatud kujul kui taustateadmise osalejate teadmiste ja oskuste kohta. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju koolitusi on üks lastekaitsetöötaja või kohalik omavalitsus läbinud või kui palju on erinevate sihtgruppide esindajaid TAI koolitustel käinud ja millistel.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.

 
Kava PDF: