Instituut

Tagasi

25. JUULI 2018

Tervisestatistika ja -registrite keskus

Tervisestatistika ja -registrite keskus koondab tervisestatistika osakonda ning kuute meditsiiniregistrit ja andmekogu.

Nad kõik koguvad, töötlevad ja levitavad Eesti tervise ja meditsiiniga seotud riiklikke statistilisi andmeid.

  • Meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu kogub ja analüüsib andmeid Eestis sündinud laste ja Eesti tervishoiuasutustes teostatud abortide kohta
  • Surma põhjuste register kogub andmeid Eesti territooriumil ja Eesti välisesindustes registreeritud surmajuhtude kohta
  • Vähiregister kogub ja analüüsib andmeid Eestis diagnoositud vähijuhtude kohta
  • Vähi sõeluuringute register kogub ja analüüsib rinna-, emakakaela- ja jämesoolevähi sõeluuringute käigus saadud andmeid
  • Tuberkuloosiregistris toimub kõigi Eestis diagnoositud tuberkuloosijuhtude registreerimine, haigestumist kirjeldava statistika korraldamine ning tuberkuloosiravi kulgemise ja tõhususe analüüs
  • Narkomaaniaravi andmekogu peetakse narkomaaniaravi alustanud patsientide kohta

Tervisestatistika osakonna ülesanne on regulaarne tervisestatistika kogumine Eesti tervise- ja tervishoiuvaldkonnas ning saadud andmete analüüsimine ja tulemuste avaldamine.

Valdkonnad, mille kohta andmeid avaldame:

  • haigestumus
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused (haiglaravi, päevaravi, ambulatoorne arstiabi, diagnostika, kirurgilised jm protseduurid)
  • tervishoiu ressursid (ravivoodid, meditsiiniseadmed, tervishoiuteenuse osutajad ja nende töötajad ning kulud ja tulud, töötajate palgad, vereteenistus, tervishoiukulud)
  • tervisekaotus

Tervisestatistikat avaldame Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Lisaks vastutame Eesti tervise- ja tervishoiustatistiliste andmete regulaarse esitamise eest rahvusvahelistele organisatsioonidele ja nende andmebaasidesse.

Osakonna töö statistika kogumisel, analüüsimisel ja avaldamisel on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele.

Meie statistika on aluseks teadustöödele, ennetusprogrammidele ja poliitilistele otsustele.

Rohkem infot: