Instituut

Tagasi

25. JUULI 2018

Tervise ja heaolu edendamise keskus

Edendame tervist läbi elukaare. Meie tähelepanu keskpunktis on pered ja vanemaharidus, lapsed ja noored, täiskasvanud. Meie tegevused on suunatud inimeste heaolu suurendamisele ja elu-, töö- ning õpikeskkonna kujundamisele.

Meie lähtekohaks tervise ja heaolu edendamisel on tõenduspõhised rahvusvahelised põhimõtted.

Meie tegevused

Meie tegevuste keskmes on toetava vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kujundamine ning inimeste tervisekäitumise positiivne mõjutamine.

  • Arendame tervisealast koostööd haridusasutuste, tööandjate ja paikkonna spetsialistidega, sh tervist edendavate lasteaedade, koolide ja töökohtade võrgustikega
  • Töötame välja ja levitame valdkonnapõhiseid infomaterjale, metoodikaid ja juhendmaterjale
  • Pakume koolitusi tervise ja heaolu edendamise, toitumise ja liikumise, alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise ennetamise, seksuaalkasvatuse, vaimse tervise jm teemadel
  • Kogume ja jagame kogemusi ning häid praktikaid kõigis meie tegevusvaldkondades
  • Viime regulaarselt läbi meie tegevusi toetavaid uuringuid ja analüüse
  • Osaleme tervise ja heaolu valdkonnas seadusloome kujundamisel

Meie koostööpartnerid on kohalikes omavalitsustes ja haridusasutustes tervise edendamisega tegelevad inimesed, tervist edendavate võrgustike (lasteaiad, koolid, töökohad) liikmed ja koordinaatorid ning avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Vaata ka: