Uudised

Tagasi

Uudis

03. JUUNI 2019

Ajakiri Sotsiaaltöö: lähedaste ja kogukonna toetus on oluline igale inimesele

Värskest ajakirja Sotsiaaltöö numbrist (2/2019) saab lugeda, kuidas on läinud kogukonnas elamise teenusele asunud psüühikahäiretega inimestel, kui suureks probleemiks on Eestis püsivaesus ning kuidas on eakate üksildus seotud majandusliku toimetuleku, tervise jt näitajatega.

Erisuguste muredega kokku puutuvate inimeste lugudest kumab läbi, et naabrite, lähedaste ja spetsialistide toetus ning mõistev suhtumine on neile väga tähtis.

Uurimused ja teoreetilised artiklid

 • Karin Hanga tutvustab oma doktoritööd ja ettepanekuid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kujundamiseks Eestis.
 • Tartu Ülikooli külalisprofessor Hans van Ewijk avab ülimitmekesisuse mõistet, mis võimaldab näha olukordi mitmest vaatenurgast, lahterdamata inimesi kategooriateks.
 • Kadri Kango ja Katri-Liis Reimann Tallinna Ülikoolist kirjutavad sotsiaalsest innovatsioonist ja teenuste koosloomest avalikus sektoris Võrumaa „Vunki-Mano!” projekti näitel.
 • Tuuli Ainsaare ja Elen Kokla uurimustest selgub, et erihooldekodust linnaasumite korteritesse kolinud inimeste võimalused osaleda kogukonnaelus on paranenud, paljud neist käivad tööl, samas on veel pikk tee käia, et asutuses elanud inimestest saaksid iseseisvamad kogukonnaliikmed.
 • Lähisuhtevägivalda kogenud naiste toetamisel on oluline, et spetsialistid ja lähedased mõistaksid nende käitumise põhjusi, selgus Riin Pudakevitśi magistritööst, mida juhendas prof Taimi Tulva.
 • Kuidas mõõdetakse püsivaesust ja milline on olukord Eestis teiste Euroopa riikidega võrreldes, sh laste püsivaesusega, saab lugeda analüütik Hede Sinisaare koostatud ülevaatest.
 • Merike Sisask ja Katrin Roosipuu (Tallinna Ülikool) analüüsivad vanemaealiste üksildust SHARE uuringu andmetel ja toovad välja selle seosed erinevate näitajatega.
 • Tallinna Ülikooli tudengid uurisid Mare Leino ja Mare Merimaa juhendamisel eri vanuses inimeste ootusi väärikale vanaduspõlvele ja selle seoseid majandusliku kindlustatusega.

Teised artiklid

 • Numbri persooniks on aasta sotsiaaltöötaja nimetuse pälvinud Mari-Liis Veski Pärnu haigla sotsiaalravi teenistusest. Loe artiklit
 • Kohalikud omavalitsused püüavad lähtuda toimetulekutoetuse määramisel kliendi vajadustest ning raskustes kliente abistada, järeldab Epp Klooster sotsiaalkindlustusameti järelevalvete põhjal.
 • Kuidas sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab inimese erihoolekandeteenuste vajadust ning kuidas uue korralduseni jõuti, selgitab Katrin Tsuiman. Loe lähemalt
 • Puudulik juurdepääs avalikele hoonetele, ühistranspordile ja e-teenustele – neid ja teisi muresid on õiguskantsler asunud lahendama, jälgides puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmist, vahendab valdkonna juht Juta Saarevet. Loe artiklit
 • Kuidas naabritega hästi läbi saada? Ave Lillemäe võtab kokku AS Hoolekandeteenuste pikaajalise kogemuse ning klientide ja tegevusjuhendajatelt kogutud tagasiside. Loe artiklit
 • Tervise Arengu Instituudi programm SÜTIK aitab narkootikumide tarvitajatel tugiisiku toel oma käitumist muuta ja probleeme lahendada. Loe artiklit

Sotsiaalvaldkonnas töötavatele ja tulevastele spetsialistidele ning teistele sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika huvilistele suunatud erialast ajakirja Sotsiaaltöö annab välja Tervise Arengu Instituut koostöös sotsiaalministeeriumi ja toimetuse kolleegiumi asjatundjatega. Ajakiri ilmub neli korda aastas.

Lisainfo: http://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo.