Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

TAI avaldas 2013. a 50+ rahvastiku terviseseisundi ja tervisekäitumisega seotud näitajad

Tervise Arengu Instituut lisas oma tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi SHARE uuringu viienda laine andmed ning neljanda ja viienda laine vahelisel ajal (2011-2013) toimunud muutuste andmed vanemaealiste terviseseisundi ja tervisekäitumisega seotud näitajates.

SHARE on üle-euroopaline paneeluuring (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe), mis hõlmab rahvastikku alates 50. eluaastast ning millega kogutakse infot vanemaealiste tervise, vananemise ja pensionile jäämise kohta. Küsitluslained toimuvad iga kahe aasta järel. Eesti valimisse kuulub enam kui 7000 inimest.

Eesti lülitus SHARE uuringusse alates neljandast lainest. Igas laines korduvad samad küsimused, millele lisanduvad aga lainespetsiifilised teemad: neljandas laines sotsiaalvõrgustikku puudutavad küsimused, viiendas laines deprivatsioon ehk ilmajäetus ning käimasolevas, kuuendas laines kogutakse terviseseisundi biomarkereid.

SHARE Eesti uuringut koordineerib Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut ning rahvusvahelise uuringu juht on Max Planck Society Munich Centre for the Economic of Aging.

Praegu toimub uuringu kuuenda laine andmekogumise etapp, mida viivad läbi Statistikaameti küsitlejad. Uuringus on iga vastaja panus ülioluline, sest iga osaleja esindab enam kui 70 samalaadse sotsiaal-demograafilise taustaga isikut. Käimasolev küsitlus lõpeb oktoobris ja üldistatud andmed avalikustatakse 2017. aasta suvel.

SHARE on ainus omalaadne uuring 50+ vanuses elanikkonna kohta, mis annab võimaluse analüüsida terviklikult individuaalse vananemise protsessi ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti annab see teaduspõhiseid soovitusi poliitikameetmete ja arendusplaanide koostamiseks.

Uuringu andmed on kättesaadavad aadressil http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Uuringud/08SHARE/15Longituud/15Longituud.asp.

  • Lisainfo uuringu kohta: Tiina Tambaum, Tallinna Ülikool, tel 645 4125, tiina.tambaum@tlu.ee
  • Lisainfo avaldatud andmete kohta: Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut, tel 659 3814, maali.kabin@tai.ee