Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

„Sotsiaaltöö” augustinumber kirjutab sotsiaalteenuste kvaliteedist ja uuest kutsestandardist

Augusti lõpus ilmunud Sotsiaaltöö uus number (4/2014) analüüsib sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamise eeldusi Eesti ja Euroopa kontekstis.

Samuti arutletakse ajakirja veergudel, mida annab asutusele kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine ning mida ootavad sotsiaalteenustelt eri osapooled – teenuste kasutajad ja nende lähedased, teenuste osutajad, teenuste korraldajad ja rahastajad. Juttu tuleb ka eakate hoolduskulude katmisest ja sotsiaaltöötaja uuest kutsestandardist.

Ülevaade olulisematest artiklitest:

 • Karin Kiis ja Bärbel Vapper sotsiaalministeeriumist kirjutavad sotsiaalõiguse kodifitseerimisest ja ministeeriumis suvel valminud erihoolekande arengukavast.
 • Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi peaekspert Guus van Beek analüüsib sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtteid ning võrdleb erinevaid Euroopas kasutusel olevaid kvaliteedi tagamise süsteeme.
 • Põhjalik artikkel analüüsist, milles eri huvirühmade esindajad – teenustekasutajad, teenuseosutajad ja poliitikakujundajad – tõid välja olulisemad probleemid sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisel Eestis ja tegid ettepanekuid nende lahendamiseks. Analüüsi tulemusi vahendab projekti ekspert-analüütik Triin Vana.
 • Oma vaateid kvaliteedile jagavad EQUASS Eesti juht Keiu Talve ning hindamismetoodika Valoris T.I.Q.S.S rakendamise eestvedajad Ene Arus ja Vello Vengerfeld.
 • Õiguskantsleri nõunikud Kärt Muller ja Marje Allikmets selgitavad omavalitsuse õigust hinnata, kas pereliikmed peavad tasuma eaka kulud üldhooldekodus, õiguslike suhteid omavalitsuse ja ülalpidamiskohustusega pereliikmete vahel ning küsimust, kas teenuse kasutajale peab jätma isiklikuks kasutamiseks raha.
 • Kristel Paal uuris oma magistritöös ühe eaka naise jutustusi tema elust, tema elus kogetud väärkohtlemist ja tema tõlgendusi väärkohtlemisest. Uurimus kinnitas, et kogukondlik toetus ja abi on eakale äärmiselt tähtis.

Mitmed artiklid käsitlevad sotsiaaltööd kui elukutset ja selles töös vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

 • Septembris esitab SA Kutsekoda Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogule kinnitamiseks uued sotsiaaltöötaja kutsestandardid, mis vastavad tasemele 6 ja 7 Eesti kvalifikatsiooniraamistikus. Töörühma liikmed tutvustavad ajakirja lugejatele standardeid ja nende koostamise käiku.
 • Tartu ülikooli lektor ja teadur Jüri Kõre jagab mõtteid uuest rahvusvahelisest sotsiaaltöö definitsioonist.
 • Mida tähendab olla sotsiaaltöötaja Soomes? Oma tööle saamise ja Soomes töötamise kogemusi jagavad Riina Mattila, Kati Saira ja Eve Lääts.
 • Koolitaja Piret Bristol kirjutab, kuidas sotsiaalalal töötaval inimesel on võimalik õppida superviisioriks.
 • Persooni rubriigis astub üles aasta sotsiaaltöötaja 2013 tiitliga pärjatud haigla sotsiaaltöötaja Aita Brandt-Kure, kes usub, et igale keerulisele olukorrale on võimalik leida lahendus.

„Sotsiaaltöö" on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

Lisainfo:

 • Regina Lind, ajakirja vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee
 • Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee