Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

„Sotsiaaltöö“ analüüsib sotsiaalse tõrjutuse ja vaimse tervise seoseid

Tänapäeval mõjutavad paljude inimeste elu töötus, töökoha ebakindlus, vaesus, kodutus, majanduslik ja poliitiline ebastabiilsus. Ajakirja „Sotsiaaltöö" värskest numbrist saab lugeda, mis mõju on sellistel olukordadel inimeste vaimsele tervisele ja millised lahendusi näevad sotsiaaltöötajad.

Uue numbri olulisemad artiklid:

  • Paljudel kohalikel omavalitsustel puudub ülevaade kuludest valla eelarvest makstavatele sotsiaaltoetustele, toetuste maksmisel esineb maakondade ja omavalitsuste lõikes suuri erinevusi. Kohalikes õigusaktides pole piisavalt selgelt kirjeldatud toetuste eraldamise põhimõtteid, selgub Maidla vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Kersti Kriisa uurimusest.
  • On palju tõendeid selle kohta, et majanduskriis mõjub vaimsele tervisele kahjustavalt, selle tagajärjel suureneb suremus ja sagenevad psüühikahäired, kirjutab Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) teadur Andriy Yuryev, avades sotsiaalse tõrjutuse teoreetilist tausta.
  • Airi Mitendorf, Merike Sisask, Lauraliisa Mark ja Airi Värnik (ERSI) annavad ülevaate uurimusest suitsiiditeema kajastamisest internetis ning annavad soovitusi enesetapumõtetega inimeste märkamiseks ja toetamiseks.
  • Marika Tuherm uuris oma magistritöös maal elavate eakate väärkohtlemist viie Järvamaa valla näitel. Kõige rohkem esines hooletusse jätmist, kus üksi elavad eakad tundsid ennast ilma jäetuna igapäevasest vajalikust abist.
  • Tallinna ülikooli lektor Koidu Saame kirjeldab Tallinna sotsiaaltöötajate tööd kriisirühmadega – kinnipidamisasutustest vabanenud isikute, pikaajaliste töötute, üürivõlglaste ja kodututega.
  • Helen Metsma ja Reet Käär Sõmerpalu vallast jagavad oma head kogemust töötutele suunatud projektidest.
  • Pärnu kolledži lektor Anne Rähn analüüsib ühte juhtumit võlanõustaja praktikast, kes aitab ennetada noore pere sattumist võlamülkasse.

Lisaks saab ajakirjas lugeda Imavere valla sotsiaalnõuniku Ada Nõmmküla tagasivaadet möödunud kahekümnele tööaastale, Tallinna Ülikooli dotsendi Mare Leino arutelu sotsiaalpedagoogika mõiste üle ning erinevate sotsiaaltöö eriala õppekavade üliõpilaste arvamusi oma õpingutest.

„Sotsiaaltöö" on 1997. aastast ilmuv sotsiaalvaldkonna teadus-professionaalne ajakiri, mille eesmärgiks on aidata kaasa spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmisele ja silmaringi laiendamisele. Ajakiri ilmub kuus korda aastas, selle väljaandmist toetab sotsiaalministeerium.

Lisainfo:

Regina Lind, ajakirja vastutav toimetaja, 659 3931, ajakiri@tai.ee