Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Lasteaedade tervisedenduse projekt 2008

2008. aastal viiakse Tervise Arengu Instituudi poolt ellu Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekti „Lasteaedade tervisedenduse projekt“, mille peaeesmärk on tervist toetava psühhosotsiaalse keskkonna arendamine ja organisatsioonide suutlikkuse tõus tegelemaks laste tervislikule arengule suunatud tegevustega koolieelses lasteasutuses.

Projekti sihtrühmaks on koolieelsetes lasteasutustes käivad lapsed, nende vanemad ja lasteaia personal. Projekti tegevus on suunatud sidusrühmale, kelleks on koolieelsete lasteasutuste pedagoogid ja teised koolieelse lasteasutuse töötajad (juhataja, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusealal, tervishoiutöötaja, eripedagoog, logopeed, hoolekogu liige jne.).

Projekti tegevussuundadeks on lasteaedade psühhosotsiaalse keskkonna arendamisele suunatud arendustegevus sh koolituste läbiviimine terve ja turvalise psühhosotsiaalse keskkonna loomiseks, sotsiaalsete toimetulekuoskuste integreerimine õppe- ja kasvatustegevusse, samuti koolieelsete lasteasutuste nõustamine ning arengu- ja tegevuskavade koostamise juhendamine.

Olemasolevate uuringute alusel koostatakse ülevaateanalüüs koolieelsete lasteasutuste tegevuseks vajaliku täiendkoolituse ja nõustamisvajaduse kohta. Ülevaateanalüüsi alusel planeeritakse ja viiakse läbi kahepäevased psühhosotsiaalse keskkonna arendamisele suunatud koolitused. Kokku on võimalik osaleda eelpoolnimetatud valdkonna koolitustel 2007. aastal projektis mitteosalenud 180 koolieelse lasteasutuse esindajal kokku 60 koolieelsest lasteasutusest.

10%-le arenduskoolitustel osalenud koolieelsetest lasteasutustest pakutakse võimalust saada nõustamist ja juhendamist mahus 32 tundi asutuse kohta nende initsiatiivist lähtuvalt tervist toetava psühhosotsiaalse keskkonna arendamisel ja tegevuskavade koostamisel.
Pakutakse ka võimalust 50 inimesel osaleda kolmest moodulist koosneval koolitusel „Laste ja personali tervise edendamine koolieelses lasteasutuses“, et suurendada/täiendada koolieelsete lasteasutuste personali teadmisi tervise edendamisest organisatsiooni ning kogukonna tasandil. Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Projekti käigus valmib eelkooliealise lapse vanemale voldik lapse vaimse tervise hoidmisest.
2007. a. valminud trükis „Psühhosotsiaalse keskkonna juhendmaterjal koolieelses lasteasutuses“ tõlgitakse vene keelde ja avaldatakse www.tai.ee /laste tervis/tervise areng koolieelses lasteasutuses/juhendmaterjalid ja Tervise Arengu Instituudi poolt hallataval internetileheküljel www.terviseinfo.ee.