Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Sotsiaaltöö eelretsenseeritav erinumber

Detsembris 2008 ilmub ajakirja Sotsiaaltöö erinumber (nr 6/2008), milles avaldatavad artiklid on läbinud eelretsenseerimise.
Eelretsenseeritavas numbris ilmuvad artiklid, mis vastavad Eestis tunnustatud teadusnõuetele, aitavad kaasa sotsiaaltöö tegijate kvalifikatsiooni parandamisele ja silmaringi avardamisele ning Eesti sotsiaalpoliitika kujundamisele. Artiklites tutvustatakse originaalseid uurimistulemusi või arutletakse mõne aktuaalse erialase probleemi üle.

Artiklid palume saata elektroonselt aadressil ajakiri@tai.ee hiljemalt 26. maiks 2008 märkega „Soovin eelretsenseerimist“.
Tekst palume salvestada MS Word formaadis. Tabelid, joonised jm lisad esitada eraldi failidena. Kui elektrooniline algmaterjal puudub, esitada pildid paberil.

Artikli maksimaalne pikkus on 10 ajakirja lehekülge ehk 30 tuhat tähemärki (koos tühikutega), millelt arvestatakse maha tabelitele, joonistele jm illustratsioonidele ning allmärkustele kuluv ruum.

Artikkel peaks koosnema järgmistest pealkirjastatud osadest:
- sissejuhatus ja töö eesmärk
- uurimismaterjal ja meetodid
- tulemused
- arutelu
- kokkuvõte või järeldused
- kirjanduse loetelu
- tänuavaldused (vajadusel märkida töö finantseerimise allikad).

Artiklile tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte (kuni 500 tähemärki); ingliskeelne resümee mahuga (kuni 1000 tähemärki); autori tutvustus kuni 200 tähemärki (töö- ja ametikoht, tegevusvaldkond, teaduskraad, sünniaasta) ning autori foto.

Toimetus vajab autori kohta järgmisi isikuandmeid: isikukood, postiaadress, pangakonto number, telefoninumber, e-aadress.

Avaldamisele pretendeeriva artikli saadab toimetus anonüümselt kahele vastava teadusvaldkonna asjatundjale. Kaastöö heakskiitmisel tuleb autoril juhinduda retsensentide muudatus- ja parandusettepanekutest. Artiklid kuuluvad toimetamisele ja vajadusel lühendamisele. Kõik muudatused kooskõlastatakse autoritega.

Loe pikemalt