Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Konkurss "Tervis ja turvalisus õppe- ja kasvatustöös" koolieelsetele lasteasutustele

                   

Tervise Arengu Instituut kutsub Teid osalema konkursil

„Tervis ja turvalisus õppe- ja kasvatustöös“


Lapse tervisliku arengu toetamisel on koolieelse lasteasutuse roll kodu ja paikkonna kõrval märkimisväärne. Haridusasutused saavad suurendada laste teadmisi tervislikust eluviisist ja kaasa aidata sotsiaalsete oskuste kujunemisele. Tervislike harjumuste ja hoiakute kujunemist toetab samuti lapsi ümbritsev tervislik psühhosotsiaalne ja füüsiline keskkond. Eesmärgipärase tervisekasvatusega on võimalik kujundada tervislikku käitumismudelit ja hoiakut, et inimese tervis on väärtus, mida tuleb hoida.

Konkursi eesmärgiks on
• Koguda ja jagada hea praktika näiteid ning kogemusi terviseõpetuse- ja kasvatuse läbiviimise võtetest/võimalustest Eestimaa koolieelsetes lasteasutustes
• Edendada lasteasutuste personali vahelist koostööd tervisliku eluviisi kujundamisel

Konkursi tingimused
Ootame konkursile Teie asutuse hea praktika näiteid, mis vastavad allpool toodud tingimustele:
• aitavad luua eeldused lapse tervelt kasvamisele ja arenemisele
• aitavad kaasa teadmise kujunemisele, et tervis on väärtus
• toetavad lapse loovust, mängu-, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arengut
• läbiviimisel on kasutatud integreeritud komplekstegevusi nagu vaatlemine, uurimine, kuulamine, kõnelemine, arutlemine, probleemide püstitamine, järelduste tegemine, katsetamine, näitlemine, muusika-, kunsti- ning liikumistegevus jm
• tegevus on lastele huvitav ja mänguline
• eesmärk ja sisu on kooskõlas, vastavad laste vanusele ning toetavad riikliku õppekava läbiviimist

Palume valida ühe järgnevatest tervise ja turvalisuse alateemadest:
• tervise väärtustamine
• vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine
• sotsiaalsete oskuste kujundamine
• sallivus ja demokraatia
• suitsetamine sh passiivne ja selle ennetamine
• uimastite sh alkoholi alane ennetustöö koolieelses lasteasutuses
• ohutus (ruumides, õuealal, tänaval, looduses)
• hammaste tervis
• meeleelundite tervis
• seksuaaltervis sh inimkeha tundmine


NB! 2007. aastal publitseeriti Tervise Arengu Instituudi poolt raamat „Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude“, kuhu on koondatud lasteaedade toredad ideed tervislike toitumisharjumuste kujundamisel. Palume tervislikku toitumist teemaks mitte valida!

Kuidas vormistada oma terviseõpetuse hea praktika näide?