Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

PRESSITEADE: Täna toimub puudega inimeste rehabilitatsioonisüsteemi projekti "PITRA-2" lõpuseminar"22. aprillil 2008 kell 11-16 toimub Jäneda mõisas projekti „Puudega inimene tööturule juhtumipõhise rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega“ lõpuseminar
.

PITRA on aastatel 2005-2008 kahes osas toimunud projekt, mille käigus on nii puudega inimesed ise, rehabilitatsiooni-, sotsiaal-, tööhõive- ja tervishoiuspetsialistid, ministeeriumite ametnikud ja paljud teised inimesed püüdnud välja selgitada, miks ei ole tänases Eestis rehabilitatsiooniteenus suutnud parandada elukvaliteeti, vaid selle asemel toonud muret ja pettumusi ning on ilmselgelt suurte rahade ning tööjõuressursside ebaratsionaalne kasutamine.

Projekti esimeses pooles (jaanuar 2005 kuni juuni 2006) keskenduti eelkõige uuringutele: kaardistati rehabilitatsiooniteenuse osutajate võimalused ja arusaamad rehabilitatsioonist, pandi kirja osutatavad teenused ning lõpuks pakuti tänu arvukatele kaasaaitajatele kogu seotud võrgustikus välja ka ettepanekud uudse rehabilitatsioonimudeli kujundamiseks. Olulisima erinevusena võrreldes senisega võttis PITRA algusest peale suuna juhtumikesksele lähenemisele rehabilitatsioonis. Selle suuna leidmisel ja rakendamisel on PITRA meeskonda aidanud nõuannete ja koolitamistega spetsialistid Rootsist, Soomest ja Suurbritanniast.

PITRA II keskendus uudse rehabilitatsioonimudeli praktiliste lahenduste väljatöötamisele. Töösse kaasati palju inimesi alates kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatest, tööhõivespetsialistidest kuni kitsaste erialade puudespetsiifikat tundvate spetsialistideni välja.

Piloteerimise käigus püüdsid kahe katsepiirkonna - Tallinna Kesklinna ja Jõgeva maakonna - inimesed 4 kuu vältel toimida PITRA-s väljatöötatud põhimõtete järgi. Esmatasand selgitas juhtumi kaupa välja need inimesed, kes vajaksid oma toimetuleku parandamiseks just riiklikku rehabilitatsiooniteenust. Objektiivse ja kompetentse hindajana tulid järgmises etapis neile appi eksperdid, kes omakorda püüdsid mõista, kas ja mida iga konkreetne inimene vajab selleks, et ka pärast tõsist haigust või traumat oma eluga järje peale saada. Leiti, et vaid suhteliselt väike osa puudega inimestest tuleks suunata mitmetest spetsialistidest koosnevate rehabilitatsioonimeeskondade käe alla. Enamike mured on hea koostöö ja õige suhtumise korral ning liigse jooksutamiseta lahendatavad senisest paremini korraldatud ravi, hoolekande, hariduse, tööhõive ja teiste avalike teenustega.

Selgelt joonistus PITRA töö käigus välja vajadus minna rehabiliteerimises üle tänaselt üksikteenuste kaupa rehabilitatsiooni planeerimiselt terviklikule lähenemisele. See tähendab, et edaspidi ei loetaks rehabilitatsioonis üksikerialade teenusetunde, vaid töötataks välja erinevatele sihtgruppidele ja laiapõhjalistele eesmärkidele suunatud kompleksseid tegevusmudeleid, mille raames saaks iga inimese individuaalsust arvestades pakkuda talle just niisuguse tegevuskava, mis aitaks teda elus edasi. Igal juhtumil kujuneks sealjuures välja ka oma eelarve, mis tagaks planeeritud meetmete kättesaadavuse.

PITRA uuringute ja piloteerimise konkreetseid tulemusi tutvustavad Jänedal lõpuseminaril nii PITRA töögruppe juhtinud eksperdid kui praktilise töö kogemuse saanud spetsialistid.

PITRA-2 projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Lisainfo:
Helina Alliksaar
Koolitus-ja teabekeskuse juhataja
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42,
11619, Tallinn
Tel +372 659 3930
helina.alliksaar@tai.ee