Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervishoiu kogukulude osakaal SKP-st ületas 2008. aastal 6% piiri

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna poolt kogutud tervishoiu kogukulude (THKK) andmed näitavad, et THKK osakaal riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP) jätkas 2008. aastal kasvamist ning moodustas 6,1%.


Suhtarvuna SKPsse olid tervishoiu kogukulud 2008. aastal viimase üheksa aasta suurimad, kasvades aastaga 0,8% (5,3%-lt 6,1%-ni). Eelkõige on see tingitud SKP vähenemisest 2008. aastal, kui tervishoiukulud samal ajal kasvasid eelmise aastaga võrreldava tempoga ehk 19%.

Eesti tervishoiu kogukulud jooksevhindades olid 2008. aastal 15,4 miljardit krooni. Võrreldes kahe eelmise aastaga oli 2008. aasta nominaalne kasv väiksem. Küll aga oli kasv püsivhindades viimase kaheksa aasta suurim ning moodustas peaaegu 57% võrreldes 2007. aastaga. Viimast põhjustas 2007. aastaga võrreldes madalam inflatsioon tervishoius.

Põhiliselt kasvasid tervishoiu kogukulud avaliku sektori osa suurenemise arvelt. 2008. aastal suurenes avaliku sektori kulude osakaal THKK-s 2% ning moodustas 78%. Sellest kõige suurema tempoga kasvasid valitsuse kulud tervishoiule. Patsientide omaosaluse osakaal tervishoiu finantseerimisel vähenes 22%-lt 20%-ni. 2009. aastal on aga oodata inimeste omaosaluse osakaalu tõusu ravimite käibemaksu tõusu tõttu.

Keskmiselt kulutas tervishoiusüsteem üleeelmisel aastal Eestis ühe elaniku kohta 11 487 krooni aastas, mida oli 1823 krooni rohkem kui 2007. aastal. Sellest üle poole läks aktiivraviteenustele ning neljandik meditsiinilistele toodetele.

Tervishoiu kogukulud võtavad kokku kõik kulud tervishoiuteenustele, ravimitele ja muudele tervishoiukaupadele ning investeeringud tervishoidu, mida tasuvad haigekassa, riik, kohalikud omavalitsused, tööandjad ja inimesed ise. Kogukulude hulka arvestatakse ka raha, mis tuleb riigi tervishoidu välismaalt. Tervishoiu kogukuludesse ei arvestata sisse ravikindlustuse eelarvest tasutavaid haigus-, hooldus- ja sünnitushüvitisi ega tervishoiutöötajate koolituskulusid.

Regulaarne tervishoiukulude analüüs on oluline, et paremini mõista Eesti tervishoiusüsteemi rahastamisallikate omavahelisi proportsioone ning teha teadmistepõhiseid otsuseid tervishoiu rahastamisel. Esmased numbrid 2009. aasta tervishoiukulude kohta avaldab Tervise Arengu Instituut 2010. aasta detsembri lõpus.

Tervishoiu kogukulude detailsemad andmed leiab Tervise Arengu Instituudi kodulehelt.
Lisainfo analüüsi kohta:
Aljona Karlõ¹eva, Tervise Arengu Instituudi analüütik, 659 3816, aljona.karloseva@tai.ee