Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Koolide tervisemeeskondade suvelaager

Suvelaagri kaudu on kavas toetada koolitervishoiukontseptsiooni elluviimist,  laiendada koolides tervist edendava kooli ideoloogia rakendamist ning parandada koolides psühho-sotsiaalset ja füüsilist keskkonda .  Suvelaagris antakse  koolide tervisemeeskondadele teadmisi ja oskusi oma tegevuste edukamaks planeerimiseks ja hindamiseks ning vahetatakse ka kogemusi tervisekasvatuse valdkondades (seksuaalkasvatus, uimastiennetus, tervislik toitumine).

Tegemist on mais alanud projekti „Koolide tervisenõukogude arendamine“ raames korraldatava üritusega.  „Koolide tervisenõukogude arendamine“ projekti peaeesmärgiks on ühe aasta jooksul tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõus, et oleks võimalik edukalt kooli tervisenõukogudel tegeleda laste tervislikule arengule suunatud tegevustega. 

 Projekti sihtrühmaks on kõikide Eesti üldhariduskoolide (650) olemasolevate ja tulevaste tervisenõukogude liikmed, kes on moodustatud õpilaste, koolide tervishoiutöötajate, huvijuhtide, hoolekogu, direktsiooni, erinevate ainete pedagoogide, kohaliku omavalitsuse esindajatest, kokku keskmiselt 5200 inimest. Sidusrühmana kaasatakse projekti maakondade tervisedenduse spetsialistid, tervishoiutöötajad, haridusnõunikud, kohalike omavalitsuste esindajad, koolijuhid, õpilasomavalitsuste esindajad, nõustajad ja teised projekti teostamise protsessis osalevad isikud, kokku ligikaudu 1000 inimest.

Projektiaasta jooksul on planeeritud kaasata projekti vähemalt 104 üldhariduskooli (80% projektis osalevatest koolidest), kellele viiakse läbi täiendkoolitus ja nõustamine, et integreerida kooli arengukavadesse tervise valdkond ja rakendada tegevusse koolide tervisenõukogud. Projekti poolt töötatakse välja juhendmaterjalid tervisenõukogudele ja edastatakse kõikidele Eestimaa üldhariduskoolidele. Tervisega seotud tegevuste initsieerimiseks projektis osalevates koolides ja „hea praktika“ näidete kogumiseks kuulutatakse välja konkurss „Tervisesõbralikum kool“. Projekti tulemuslikkuse mõõtmiseks viiakse läbi küsitlused siht- ja sidusgrupi seas projekti alguses ja lõpus.

Kurgjärve suvekooli kava

Lisainfo:
Kädi Lepp
Tervise Arengu Instituut, koolitervise ekspert

e-mail: kadi.lepp@tai.ee
Telefon: 6593 982, 55 612 608