Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

PRESSITEADE: Eesti HIV/AIDS ennetustegevuse ja ravi välishindamise aruanne toob esile nii positiivseid tulemusi kui puudujääke

Mitteametlik tõlge
29. aprill 2008

Välisekspertide hinnangul on Eestis HIV-ennetuses toimunud oluline edasiminek, kuid
ennetustegevust ja ravi on vaja jätkuvalt parandada.


Alates 2000. aastast on Eesti kogenud ühte tõsisemat HIV epideemiat Euroopas ning endiselt
on Eestis registreeritavate uute HIV juhtude määr Euroopa kõrgeim. Epideemiaga
võitlemiseks on käivitatud nii riiklik strateegia kui kogukondlikud ennetustegevused. Tervise
Arengu Instituut ja Sotsiaalministeerium tellisid välishindamise aruande, mille eesmärk on
hinnata praegust olukorda HIV/AIDS-i vastu võitlemisel, seniste tegevuste mõju ning tuua
välja parandamist vajavad valdkonnad ja edasised prioriteedid. Välishindamise viis läbi
Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüroo ja ÜRO Narkomaania ja
Kuritegevuse Büroo ekspertgrupp.

Riiklike HIV strateegiate rakendamise tulemusel on märgata mitmeid positiivseid trende
võitluses HIV nakkusega ning eelkõige on täheldatav uute nakkusjuhtude arvu langus meeste
hulgas. Selle tulemuseni on jõutud tänu sellele, et paranenud on tegevuste koordineerimine,
suurenenud on rahalised vahendid ja toimub pidev tulemuste jälgimine.

Sellegipoolest on mitmeid valdkondi, mis vajavad jätkuvat kõrgendatud tähelepanu nii
poliitika kujundajatelt kui tegevuste elluviijatelt.

„Eesti on üks riikidest, kus meil on olnud hea koostöö paljude aastate jooksul ning käivitunud
on mitmesuguseid algatusi alates ennetusest kuni ravini. Kuigi see hindamine on tuvastanud
palju parandamist vajavaid valdkondi, on selge, et samal ajal on näha ka mõõdetavat edu“,
ütleb Dr Srdan Matic Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbüroost.

Aruanne märgib, et praeguses riiklikus HIV-i ja AIDS-i strateegias on täiesti õigustatult
prioriteediks süstivad narkomaanid, samas tuleks ennetusteenuste nagu süstlavahetus ja
opioid-asendusravi, ulatust jätkuvalt suurendada ning muuta teenused kättesaadavamaks
igasugustes keskkondades, kaasa arvatud kinnipidamisasutustes. Kuna paljud süstivad
narkomaanid viibivad ka vanglates ja arestimajades, eksisteerib suur risk, et teenuste
puudumine nendes keskkondades võib vähendada kogu kogukonnas saavutatud HIV ennetuse
tulemusi. Teine oluline puudus oli HIV-sse nakatunute hiline avastamine ning seetõttu hiline
jõudmine teenusteni. Vaatamata viimastel aastatel suurenenud pingutustele näitab statistika,
et HIV/AIDS on jätkuvalt üheks peamiseks rahvatervise probleemiks Eestis.

”Võtame tekkinud olukorda väga tõsiselt. Meie tänased strateegilised ja tõenduspõhised
otsused tagavad vajaliku ennetuse ja ravi. Mõistetavalt on see võitlus, milles tuleb teha
katkematuid pingutusi ka järgnevatel aastatel”, ütleb sotsiaalminister Maret Maripuu.

Lisaks riiklikule rahastusele on Eesti saanud tuge rahvusvahelistelt rahastajatelt - täpsemalt
Ülemaailmsele AIDS-i, Tuberkuloosi ja Malaariaga Võitlemise Fondilt (Global Fund) 2003-
2007. aastani. 2007. aasta jaanuarist kuni 2010. aastani pakub ÜRO Narkomaania ja
Kuritegevuse Büroo (UNODC) tehnilist abi projekti „HIV/AIDS-i ennetamine ja ravi
süstivate narkomaanide hulgas ja vanglakeskkonnas Eestis, Lätis ja Leedus“ raames.

Välishindamise aruande “HIV-i JA AIDS-iga võitlemine Eestis“ toimub täna, 29. aprillil
2008 kell 13.00-13.50 pressikonverentsil hotellis Olümpia (saalis ”Epsilon”).

Pressiteade Pdf failina.

Lisainfo:
Helen Noormets
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42, 11619 Tallinn
Telefon: 6593 987
E-post: helen.noormets@tai.ee
 
Dr Jarno Habicht
WHO esindaja Eestis
Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaalbüroo
Gonsiori 29, 10147 Tallinn
Telefon.: 6269 350
E-post: jha@who.org.ee