Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Tervise Arengu Instituudi konverents " Sõltuvusega või ilma?"

4. november 2008 Mustpeade Majas, Tallinnas

Tutvustus:

Üheksakümnendate aastate alguses oli noor Eesti riik liialt hõivatud kõikvõimalike muutustega, et pöörata tähelepanu sellisele toona veel suhteliselt tundmatule ning väga võõrana tunduvale probleemile nagu uimastitarvitamine. Samas hakkas sellel ajal ning eriti antud kümnendi teisel poolel elanikkonna seas laialdaselt levima soosiv suhtumine nii narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarbimisse kui ka nende ainete käitlemisse, seades ohtu nii inimeste tervise kui turvalise elukeskkonna.

Eestis on hinnanguliselt 13 800 süstivat uimastisõltlast, kellest suurem osa elab Tallinnas või selle lähistel ja Ida-Virumaal (Uusküla jt 2005). Narkomaania muutus Eestis eriti teravaks probleemiks seoses HIV epideemiaga, mis sai alguse süstivate uimastisõltlaste rahvastikurühmas 2000. aastal. Probleemsete süstivate narkomaanide rahvastikurühm hõlmab täna ligikaudu 2,4% 15-44 aastaste vanuserühmast. Süstivad narkomaanid on suures enamuses väga noored (keskmine vanus 24 eluaastat) valdavalt vene keelt kõnelevad inimesed. Samas tuleb meeles pidada, et süstivad narkomaanid on üksnes osa probleemist, kuigi selle kõige valulisem ja nähtavam osa.

15-16-aastaste kooliõpilaste küsitluse ESPAD tulemustele tuginedes on illegaalsete narkootikumide tarbimine kooliõpilaste hulgas aastatega jõudsalt kasvanud. Kui 1995. aastal oli elu jooksul mingit narkootilist ainet proovinud 7% õpilastest, 1999. aastal 15%, 2003. aastal 24%, siis 2007. aastal koguni 33% koolinoortest, kellest 62% olid poisid ja 38% tüdrukud. Erinevate aastate uuringutulemustele tuginedes on kooliõpilaste seas olnud narkootilistest ainetest kõige populaarsemad kanep, inhalandid ja uinutid/rahustid.

Alates aastast 2005 viib Eesti Vabariigi Valitsus ellu „Narkomaania ennetamise riiklikku strateegiat aastani 2012“. Korraldataval konverentsil püüavad korraldajad ja osavõtjad koos jõuda selgusele, kus oleme praegu, mis on meie probleemid ja kuidas ühiselt edasi minna.

Konverentsi eesmärgid:

  • analüüsida muudatusi uimastitega seotud olukorras Eestis ning anda hinnang senistele arengutele narkomaania ennetuses.
  • tõsta informeeritust “Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012” osas ja anda ülevaade strateegia rakendamise võimalustest erinevatel tasanditel - riiklikul, kohalikul ja kolmanda sektori tasandil.

Teemavaldkonnad konverentsil:

  • sõltuvuse põhjused,
  • noortekultuurid ning nende seos uimastitega
  • ennetustöö edukuse tegurid
  • praktilised juhtumiskäsitlused

Lisaks ettekannetele oli konverentsil varutud aega ka aruteludeks, et arvestada erinevate tasandite esindajate arvamuste ja vajadustega.

Konverentsi kava

Sihtgrupp:
Konverentsile oli oodatud haridus- ja noorsootöötajad, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kohalike omavalitsuste esindajad, ministeeriumite ametnikud ning saatkondade töötajad, tervisenõukogude liikmed ja tervise edendajad.

Töökeel:
Ametlik töökeel konverentsil oli eesti keel ja inglise keel.

Informatsioon
Registreerimine: Konverentsist osavõtt toimub ainult eelregistreerimise alusel.
Oma tulekust palume teatada 30. oktoobriks telefonil 7 311 707 või
e-posti aadressil narko@frens.ee.
Töökeel: Ametlik töökeel konverentsil on eesti keel ja inglise keel.
Konverents on tasuta.
Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda konverentsi sekretariaadi poole.
Konverentsi sekretariaat:
Frens Konverentsiteenused
Toompuiestee 30, Tallinn
Tel 6 979 290, 7 311 707
E-post: konverents@frens.ee