Uudised

Tagasi

Uudis

20. MÄRTS 2016

Ilmus ajakirja "Sotsiaaltöö" esimene eelretsenseeritud number


„Sotsiaaltöö“ detsembrinumbris ilmunud viis artiklit on läbinud
eelretsenseerimise, nende koostamisel on järgitud tunnustatud teadusnõudeid.
Artiklid käsitlevad Eestis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika seisukohast
olulisi probleeme - eakate elukvaliteet ja teenusevajadus, omastehooldajate
toetamine, lastele ja noortele turvalise kasvukeskkonna loomine koolis ning
lapsevanemate välismaal töötamise mõju lastele.

Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin
kirjutab numbri eessõnas, et Sotsiaaltöö eelretsenseeritud numbri artiklid
on heaks näiteks selle kohta, kuidas tänu teaduslikele uuringutele avaneb
üksikjuhtumite seos ühiskonnas toimuvate sotsiaalsete muutustega ning
kooruvad välja uut lähenemist nõudvad tendentsid. „Sotsiaaltöö
eelretsenseeritav number on tunnistuseks Eesti sotsiaalteaduste olulise
valdkonna - sotsiaaltöö alaste uuringute - suurenenud küpsusest ning
sotsiaaltöö eriala professionaalsemaks muutumisest,“ arvab Marju Lauristin.

Ülevaade artiklitest:
Ene Lausvee ja Anne Leemets tutvustavad kvalitatiivset uurimust, millega
selgitati, kuidas oma eakat vanemat hooldavad naised kogevad
hoolduskoormusest põhjustatud stressi; hoolduskoormuse mõju hooldaja
vaimsele ja füüsilisele tervisele, karjäärile ning vabale ajale ning mis
aitaks hoolduskoormuse negatiivseid tagajärgi leevendada. Kai Kelleri, Taimi
Tulva ja Kai Saksa artiklis kirjeldatud uurimus Põhja-Tallinna
koduhooldusteenuse klientide elukvaliteedist ja teenustega rahulolust on hea
näide sellest, kuidas uurimistöö võimaldab sotsiaaltöö praktikul oma
klientidega kontakti saavutada ja nende soove teenuse arendamisel arvestada.

Marju Selg ja Karis Reilent uurisid kooli raamatukoguhoidja panust
koolisotsiaaltöösse. Selgus, et peamine hüve, mida raamatukoguhoidja lastele
pakub, on usaldus ja toetus tänu mittepealetükkivale osavõtlikkusele. Saadud
teadmine aitab vaadata koolisotsiaaltööd uue pilguga. Helen Pärna, Karmen
Lai ja Taimi Tulva artikkel vanemate välismaal töötamise mõjust lapsele
heidab pilgu uuele sotsiaalsele probleemile, mida ei ole veel Eesti
ühiskonnas teadvustatud ega ka uuritud. Uuringu andmeil võib vanemate
välismaale siirdumise olla häiritud tõttu Eestisse jäävate laste toimetulek
ning peresuhted võivad muutuda pingeliseks. Judit Strömpli artikkel on
tähelepanuväärne, sest see pakub välja tervikliku kava, kuidas sotsiaaltöö
teadmisi rakendades muuta erikoolid avatumaks ja seal õppivate laste
vajadusi arvestavamaks. Seoses erikoolide reformimise plaaniga on teema
vägagi aktuaalne. Kuna sügis on sotsiaaltöötajatel olnud sündmusterohke,
siis leiab numbrist lisaks eelretsenseeritud artiklitele ka erialase
kirjanduse tutvustused ja uudised.

Järgmine eelretsenseeritav number on kavas välja anda 2009. aasta
detsembris.


Ajakiri Sotsiaaltöö on sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi
koostöös väljaantav erialane sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika ajakiri.
Ajakiri informeerib sotsiaalvaldkonnas toimuvast, kajastades nii uurimuste
tulemusi kui spetsialistide vaatenurka.