Instituut

Tagasi

27. VEEBRUAR 2015

Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades

Tervise Arengu Instituut viib koos Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku ja Terve Eesti Sihtasutusega ellu projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades". Projekti kestvus on 18 kuud, projekt lõppeb 31.12.2015. Projekti rahastatakse Norra toetusest 2009–2014 Rahvatervise programmi raames. Projekti eelarve on 229 095,29 eurot.

Projekti eesmärgid

Projekti tegevuste eesmärgiks on tugevdada kohaliku tasandi kompetentse tervisedenduse osas, seeläbi vähendada Eesti eri piirkondade vahelist ebavõrdsust rahvatervise valdkonnas ning suurendada rahvatervise põhimõtetega arvestamist kohaliku poliitika kujundamisel

Tegevussuunad

Projektil „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" on kaks tegevussuunda:

  • Koolitused olulistel rahvatervise teemadel. Töötatakse välja kuus erinevat koolitust, mille üldine eesmärk on tugevdada rahvastiku tervise edendamise kompetentse kohalikul tasandil, et tõsta kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevate ja mõjutavate inimeste pädevust tervist toetava keskkonna kujundamisel ning pakkuda tuge paikkonna jaoks oluliste otsuste langetamisel.
  • Kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendamise kaardistamine. Selle tegevussuuna raames kaardistatakse erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis. Kaardistamise käigus saadud kogemustele tuginedes koostatakse projekti lõpuks kohalikule tasandile suunatud soovitused kohaliku alkoholipoliitika osas. Väljatöötatud soovitusi tutvustatakse erinevates Eestimaa kohalikes omavalitsuses ning see tegevus jätkub ka pärast projekti lõppu.

Projekti sihtrühm

Kohaliku omavalitsuse spetsialistid ja kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevad ja mõjutavad inimesed (sh erasektor, kolmas sektor), kes ei tööta tervise valdkonnas. Lisaks on projekti sihtgrupiks tervisedendajad kui võtmeisikud erinevate mitte-tervise sektori spetsialistide kaasamisel.

Lisainfo projekti kohta

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium