Instituut

Tagasi

07. APRILL 2014

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009

Kaksiklogo_horisontaal_vrviline     ESF_logo_JPG

Programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009" on Euroopa Sotsiaalfondi struktuurivahenditest rahastatav terviseprogramm, mille elluviijaks on Tervise Arengu Instituut.

Programmi rakenduskavaks on „Inimressursi arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna 3 „Pikk ja kvaliteetne tööelu" meede "Tervist toetavate valikute ja eluviiside soodustamine", mille rakendamise eest vastutab rakendusasutusena Sotsiaalministeerium.

Programmi väljamakse taotlusi ja lõpparuandeid menetleb, paikvaatlusi teostab ning tagasinõude otsused teeb Vabariigi Valitsuse poolt rakendusüksuseks nimetatud Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Programmi rakendamise perioodiks on 2008-2009 aasta.

Programmi prioriteediks on töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine Eesti tööealise elanikkonna hulgas, pidades silmas, et nii tööalase kui ühiskondliku aktiivsuse üheks oluliseks aluseks on hea tervis.

Sellest lähtuvalt viiakse programmi raames ellu tegevusi, mis panustavad tööealise elanikkonna tervise paranemisse. Tervisele kui olulisele ressursile viidatakse ka Euroopa Liidu Lissaboni strateegias 2005-2007 ning Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavas 2008-2011. Arvestades Eesti demograafilist olukorda, peitub varajase suremuse ja tervislikel põhjustel hõivest väljalangemise ennetamises oluline ressurss majanduse arenguvõime säilitamiseks.

Laiaulatuslik programm hõlmas tegevusi ja eesmärke suunatuna kuuele sihtrühmale:

 • Eesti tööealine elanikkond
 • Kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste juhid
 • Töötajad ja tervisenõukogude liikmed
 • Tervist edendavate töökohtade võrgustikuga liitunud asutuste ja ettevõtete juhid ja töötajad
 • Alkoholisõltuvuse või alkoholisõltuvuse riskiga isikud
 • Perearstid ja pereõed, tervisenõustajad

Programmi eesmärgid

Üldeesmärk:

 • Vähendada tervislikel põhjustel tööhõivest kõrvalejäämist ning tervislikel põhjustel kaotatud produktiivsust ja töötundide arvu.

Alaeesmärgid:

 • Luua kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes kompetents piirkonna elanike tervise hindamiseks, tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ja tööjõu produktiivsuse vähenemise ennetamisele suunatud tegevuskavade planeerimiseks ja rakendamiseks.
 • Toetada ettevõtjaid töötajate tervise edendamisel, et vähendada töötajate haigestumist ning suurendada töö efektiivsust.
 • Töötada välja alkoholist loobumise nõustamissüsteem, et toetada alkoholisõltuvusega inimeste ning nende perede tööhõive suurendamist ja toimetuleku parandamist. 
 • Tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel.