Instituut

Tagasi

16. JAANUAR 2020

Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades

Tervise Arengu Instituut viis koos Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku ja Terve Eesti Sihtasutusega ellu projekti „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades". Projekti kestvus oli 18 kuud, projekt lõppes 31.12.2015. Projekti rahastati Norra toetusest 2009–2014 Rahvatervise programmi raames. Projekti eelarve oli 229 095,29 eurot.

Projekti eesmärgid

Projekti tegevuste eesmärgiks oli tugevdada kohaliku tasandi kompetentse tervisedenduse osas, seeläbi vähendada Eesti eri piirkondade vahelist ebavõrdsust rahvatervise valdkonnas ning suurendada rahvatervise põhimõtetega arvestamist kohaliku poliitika kujundamisel

Tegevussuunad

Projektil „Rahvatervisealase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades" kaks tegevussuunda:

  • Koolitused olulistel rahvatervise teemadel. Töötati välja kuus erinevat koolitust, mille üldine eesmärk oli tugevdada rahvastiku tervise edendamise kompetentse kohalikul tasandil, et tõsta kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevate ja mõjutavate inimeste pädevust tervist toetava keskkonna kujundamisel ning pakkuda tuge paikkonna jaoks oluliste otsuste langetamisel.
  • Kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendamise kaardistamine. Selle tegevussuuna raames kaardistati erinevate kohaliku alkoholipoliitika meetmete ellurakendatavust Eestis. Kaardistamise käigus saadud kogemustele tuginedes koostati projekti lõpuks kohalikule tasandile suunatud soovitused kohaliku alkoholipoliitika osas. Väljatöötatud soovitusi tutvustati erinevates Eestimaa kohalikes omavalitsuses ning see tegevus jätkus ka pärast projekti lõppu.

Projekti sihtrühm

Kohaliku omavalitsuse spetsialistid ja kohaliku elu kujundamisel otsuseid tegevad ja mõjutavad inimesed (sh erasektor, kolmas sektor), kes ei tööta tervise valdkonnas. Lisaks on projekti sihtgrupiks tervisedendajad kui võtmeisikud erinevate mitte-tervise sektori spetsialistide kaasamisel.

 

Norway grants          Sotsiaalministeerium