Instituut

Tagasi

28. JUUNI 2019

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Tervise Arengu Instituudis

Tervise Arengu Instituut töötleb isikuandmeid mitmel erineval alusel.

Siin tegutseb kuus riiklikku andmekogu, kus töödeldakse isikuandmeid – surma põhjuste register, vähiregister, vähi sõeluuringute register, tuberkuloosiregister, meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu.
Andmekogudes olevaid isikuandmeid töötleme eranditult andmekogude põhimäärustes toodud ülesannete täitmiseks.

Teatud juhtudel võib portaalist eesti.ee paista, et oleme teinud päringu sinu andmete saamiseks. Päringud tehakse eranditult registri andmete täiendamiseks ja täpsustamiseks ning vastavalt registri põhimäärusele.

Tervise Arengu Instituut on riiklik teadus- ja arendusasutus, mis tähendab, et siin tehakse teadustööd. Juhtudel, kus selle tegemiseks on vältimatult vajalik isikuandmete töötlemine, tehakse seda üldjuhul kas üldistatud kujul, mis ei võimalda isikuid eristada või pseudonümiseeritud kujul.

Kui teadustöös on vajalikud isikuandmed, peab uuring olema saanud heakskiidu eetikakomiteelt ning kuni isikuandmetekaitse üldmääruse alusel vastuvõetava isikuandmete kaitse seaduse jõustumiseni1 ka Andmekaitse Inspektsiooni nõusoleku.

Alates uue isikuandmete kaitse seaduse jõustumisest, kontrollib eetikakomitee ka isikuandmete kaitsega seotud kohustusi ja tingimusi ning Andmekaitse Inspektsiooni kooskõlastust meie tehtavad teadusuuringud enam ei vaja2.

Teadusuuringutes töödeldakse andmeid kas uuritava inimese informeeritud nõusoleku alusel või Andmekaitse Inspektsiooni loa alusel. Eetikakomitee luba võetakse igal juhul, kas siis kui töötleme informeeritud nõusoleku alusel.

Töötleme isikuandmeid neil, kes kandideerivad siia tööle. Kandideerimisdokumentidel olevaid isikuandmeid töödeldakse üksnes konkreetse konkursi raames. Edukaks mitteosutunud kandidaadi andmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui soovitakse jätta isiku andmed, et hinnata tema sobivust mõnele muule tööle edaspidi. Sellisel juhul küsitakse selleks isiku nõusolek.

Teabenõudele, selgitustaotlusele või märgukirjale vastamine

Kui pöördud meie poole, kasutatakse sinu isikuandmeid sulle vastamiseks. Pöördumine registreeritakse dokumendihaldussüsteemis ning edastatakse asjassepuutuvatele töötajatele vastamiseks.

Sinu pöördumine on avaliku teabe seaduse kohaselt nähtav meie dokumendiregistris. Kuna kirjade sisuks võib olla info, mille saladuses hoidmiseks on isikul põhjendatud huvi, on eraisiku puhul nähtav kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Avaliku teabe seaduse kohaselt on peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga ega ole avalikult juurdepääsetav.

Kui oled saatnud meile pöördumise, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle vastavale asutusele. Pöördumise edastamisest teavitame ka sind.

Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Sinu andmete töötlemine seoses TAI-le kuuluvate veebilehtede kasutamisega

TAI kasutab oma veebilehtedel küpsiseid3, mis on vajalikud veebilehtede külastatavuse ja funktsionaalsuse analüüsimiseks. Me ei edasta küpsistega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele ega kasuta seda informatsiooni ise kaubanduslike teadete edastamise eesmärgil.

Juhime tähelepanu, et Tervise Arengu Instituudile kuuluvatel veebilehtedel võib olla viiteid teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile ega ole otseselt meiega seotud. Tervise Arengu Instituut ei võta vastutust selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete eest.

Käesolev info ei puuduta andmetöötlust, mis toimub sinu enda poolt oma isikuandmete sisestamisega mõnda meile kuuluvasse veebikeskkonda, et kasutada vastavaid rakendusi või teenuseid. Sellise isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud vastavatel veebilehtedel.

Sinu õigused seoses oma andmetega

Tervise Arengu Instituut lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja teistest asjassepuutuvatest õigusaktidest.

Sul on õigus tutvuda andmetega, mida oleme sinu kohta kogunud. Selleks tuleb meile esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressil tai@tai.ee või allkirjastatud paberkujul aadressil Hiiu 42, Tallinn.

Vastame taotlusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Erandlikel juhtudel, eelkõige taotluse keerukust või taotluste hulka arvestades, võime vastamise kuupäeva pikendada. Sinu kohta käivad andmed väljastame vastavalt su soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Sul on õigus nõuda ka sind puudutavate, kuid ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui oled esitanud taotluse oma isikuandmete saamiseks, võime sellest keelduda seaduses sätestatud juhtudel, eelkõige kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset

Oma isikuandmetega seonduvate õiguste kasutamine on tasuta. Ainult juhul, kui taotlus on põhjendamatu või ülemäärane (eelkõige korduva iseloomu tõttu), võidakse meetmete rakendamise eest küsida tasu või keelduda meetme rakendamisest. Sellisel juhul on meil kohustus põhjendada, miks me leiame, et taotlus on põhjendamatu või ülemäärane.

Kontakt 

Kõigis küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemisega Tervise Arengu Instituudis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt, kelle kontaktaadress on andmekaitse@tai.ee.

----------------------------------------

1 Kõnealune põhimõte on toodud käesolevate tingimuste avaldamise hetkel menetluses olevas eelnõus ja on võimalik ka nende muutumine menetluse käigus.
2 Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu § 6 lg 4
3 www.aki.ee - Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale