Tegevused

Back

11 SEPTEMBER 2018

Statistika

Vähi sõeluuringute registri asutamise ja pidamise põhimäärus jõustus 16. jaanuarist 2015. Sellest alates on olnud registril õiguslik alus teistest registritest andmeid pärida ja koguda.

Esmakordselt Eestis kogub vähi sõeluuringute register kõik oma andmeid X-tee andmevahetuskihi vahendusel riigi teistest andmekogudest, paberkandjal andmeid ei koguta. Kõigi X-tee päringute puhul on tegemist massipäringutega, mille korral tehakse päring kõigi sihtrühma kuuluvate inimeste kohta isikukoodi alusel.

Kogutavad andmed on vastavuses Euroopa Liidu kvaliteedinõuetega skriininguregistri andmekoosseisudele ja need võimaldavad sõeluuringute kvaliteediindikaatorite rahvusvahelist võrdlust.

Esimesel registri käivitumise aastal ilmnes oodatust rohkem tehnilisi probleeme päringute ja andmete laekumisega seoses. Seetõttu on olnud registri töö eesmärgiks sõeluuringu dokumentide laekumise täielikkuse saavutamine. Töö andmekvaliteedi tagamiseks jätkub koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega ja Sotsiaalministeeriumiga.

Rinnavähi sõeluuringute statistika

2017. a sõeluuringute kohta on võimalik registrisse laekunud andmete põhjal esitada järgmised tulemused:

2016. a sõeluuringute kohta on võimalik registrisse laekunud andmete põhjal esitada järgmised tulemused:

2015. a sõeluuringud 

Emakakaelavähi sõeluuringute statistika

2017. a sõeluuringute kohta on võimalik registrisse laekunud andmete põhjal esitada järgmised tulemused:

2016. a sõeluuringute kohta on võimalik registrisse laekunud andmete põhjal esitada järgmised tulemused:

2015. a sõeluuringud 

Jämesoolevähi sõeluuringute statistika

2017. a sõeluuringute kohta on võimalik registrisse laekunud andmete põhjal esitada järgmised tulemused:

2016. a juulis alustati jämesoolevähi sõeluuringu pilootprojektiga, mille kohta on võimalik registrisse laekunud andmete põhjal esitada järgmised tulemused: