Instituut

Back

01 APRIL 2020

UPC-Adapt

Jaanuaris 2017 algas Euroopa Komisjoni rahastusel projekt „Implementing a prevention training curriculum in Europe: Adaptation and Piloting“.  

Selle peamiseks eesmärgiks on: 

  • kohandada Euroopa oludele sobivaks „Universal Prevention Curriculum“ (UPC) ehk ennetuse õppekava koolitusmaterjalid
  • viia läbi ennetusteemalised koolitused üheksas Euroopa riigis

Projekti kestus on kaks aastat. 

Taust

Praeguseks on olemas väga head teadmised sellest, mis aitab ära hoida või vähendada inimeste uimastite tarvitamist. Samas ei ole suurem osa reaalselt ellu viidavatest noortele suunatud tegevustest tõenduspõhised ehk ei oma positiivset mõju inimese käitumisele.

Näiteks on populaarne korraldada koolides nii Eestis kui mujal Euroopas ühekordseid loenguid narkootikumidest või kutsuda esinema endine uimastite tarvitaja. See aga ei arenda noortes oskusi, kuidas reaalses elus hakkama saada (sh suhtlemis-, enesejuhtimis-, otsuste langetamise jm oskused) ning ei ole tõhus noorte uimastitarvitamise vähendamisel.

Sellised tegevused võivad uuringute järgi kasu asemel hoopis kahju kaasa tuua ning suurendada noorte uimastite tarvitamist.

UPC-Adapt eesmärk

Projekti eesmärgiks on arendada ennetusega tegelevate ja ennetustööd planeerivate inimeste oskusi ja teadmisi ning seeläbi aidata kaasa tõhusamate praktikate rakendamisele uimastiennetuse valdkonnas.

Tegevused

Projekti raames kohandatakse ja piloteeritakse Eestis ennetuse õppekava (UPC), sh:

  • kaardistatakse, kas ja mida praegu Euroopa riikides uimastiennetusest õpetatakse (ülikoolides või täiendkoolitustel)
  • kohandatakse olemasolev UPC materjal Euroopas rakendamiseks sobivaks
  • analüüsitakse, kuidas UPC sobitub Eestis ennetusega tegelevate inimeste (sh sotsiaaltöötajate, õpetajate, psühholoogide jne) väljaõppesse
  • piloteeritakse ennetuse õppekava Eestis (u 7päevane koolitus).

Projekti tulemused avaldatakse terviseinfo.ee leheküljel. 

Osalejad

Projektis osaleb kokku 11 asutust üheksast Euroopa Liidu riigist. Lisaks on projekti kaasatud rahvusvahelised koostööpartnerid, sh ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo (UNODC), Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA), Euroopa Ennetusuuringute Ühing (EUSPR), Rahvusvaheline Rakenduslik Ennetusteaduste Keskus (APSI) ja Rahvusvaheline Ühing Uimastiennetuse ja Raviga Tegelevatele Spetsialistidele (ISSUP).

Eestis toetavad projekti tegevusi Siseministeerium, Justiitsministeerium ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Lisainfo

 Rohkem infot portaalis terviseinfo.ee

EU1upc logo 01