Research reports

Reset

Name Publish year Author

This report is on the quality of statistics of outpatient consultation (visits and home visits) in 2017.

Categories: Tervisestatistika

2019 Eva Anderson Download

Analüüsis esitatakse ülevaade kõigi tervishoiutöötajate arvu, soolise jaotuse, keskmise vanuse ja vanuselise jaotuse, avalikus ja erasektoris töötamise, koormuse, palga, täidetud ametikohtade maakondliku jaotuse kohta. Lisaks leiab siit arstide ja õdede migratsiooniandmed.

Categories: Tervisestatistika

2018 Katrin Tomson Download

Eesti tervishoiukulude sarja kuuluv analüüs esitab ülevaate aastate 2008–2017 tervishoiukuludest. Kirjeldatakse viimase kümne aasta tervishoiusüsteemi rahastamist rahastamismudelite ja tervishoiuteenuste kaudu. Põhitähelepanu on pööratud 2017. aastale ning tervishoiukuludele ühe inimese kohta.

Categories: Tervisestatistika, Tervishoiupoliitika

2018 Mare Ruuge, Marika Inno Download

This analysis provides an overview of the reasons for consulting family doctors and describe the distribution between visits to family doctors and nurses. The analysis is based on medical invoices submitted by family doctors’ offices to the Estonian Health Insurance Fund in 2017.

Categories: Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Natalja Eigo, Merike Rätsep, Eva Anderson, Liisi Panov, Viktoria Kirpu, Katre Väärsi, Diana Sokurova Download

Uuringu näitab HIV-nakkuse, B- ja C-hepatiidi markerite ning narkootikumide süstimise ja seksuaaleluga seotud riskikäitumise levimust Tallinnas elavate narkootikume süstivate inimeste hulgas.

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

This analysis provides an overview of physicians’ outpatient visits and home visits in 2004–2014. The objective is to describe the changes in physicians’ outpatient visits and home visits during the period under consideration and to bring out potential factors that had an impact on the number of the visits.

Categories: Tervisestatistika, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Eva Anderson Download

Categories: HIV ja AIDS, Tervisestatistika, Nakkushaigused, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Kaire Vals Download

Analüüs kirjeldab kirurgia teostamist haigla- ja päevaravis. Ambulatoorset kirurgiat see analüüs ei käsitle. Samuti ei käsitleta ravijärjekordasid ega teenuse kvaliteeti.

Categories: Tervisestatistika

2018 Merike Rätsep Download

Raport annab ülevaate tervise infosüsteemi edastatud 2016. a hambaravi andmete hõivest ja kvaliteedist.

Categories: Tervisestatistika

2018 Hedi Liivlaid Download

Ülevaade perearstiabisse pöördumise põhjustest ning perearsti ja -õe tööjaotusest visiitide põhjal. Analüüsitud on 2017. aastal Eesti Haigekassale perearstiabiasutuste poolt esitatud raviarveid

Categories: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Merike Rätsep, Eva Anderson, Liisi Panov, Viktoria Kirpu, Katre Väärsi, Diana Sokurova Download

Uuringu eesmärk oli leida unikaalsete isikute arv Eestis, kel on diagnoositud HIV ning analüüsida HIV-ravile jõudmist ja seal püsimist.

Categories: HIV ja AIDS, Nakkushaigused, Seksuaaltervis, Terviseseisund, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Kristi Rüütel, Liis Lemsalu Download

The National Institute for Health Development continues to publish reports on injuries and the causes of injuries of Estonian inhabitants. The injury statistics is based on medical invoices submitted by health care providers to the Estonian Health Insurance Fund in 2017.

Categories: Tervisestatistika

2018 Liisi Panov Download

Analüüsiga uuriti tervishoiuteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi edastatavate andmete kaetust võrreldes Tervise Arengu Instituudile saadetud andmetega. Uuritavateks tunnusteks võeti 2016. a statsionaarselt ja päevaravilt lahkunute arvud haiglate kaupa.

Categories: Tervisestatistika

2018 Natalja Eigo, Viktoria Kirpu Download

Aastatel 2014–2017 viisime koos koostööpartneritega läbi kohaliku tasandi alkoholipoliitika pilootprojekti, kus osales kuus sotsiaalmajanduslikult ja regionaalselt erinevat omavalitsust. Raport annab ülevaate projekti kulgemisest, tehtud uuringute tulemustest ning toob ära peamised järeldused ja õppetunnid.

Categories: Tervise edendamine, Tervis paikkonnas, Laste ja noorte tervis, Alkoholitarvitamine, Tervishoiupoliitika

2018 Aire Trummal, Maali Käbin, Triinu Purru Download

Categories: HIV ja AIDS, Narkomaania, Nakkushaigused, Arstiabi ja ravimite kasutamine

2018 Maris Salekešin, Sigrid Vorobjov Download

Page 1 of 30