Tegevused

Tagasi

20. JUULI 2017

Käimasolevad uuringud

2017. aastal on Tervise Arengu Instituudil töös: 

 • 31 uuringut muudest rahastamisallikatest (nt Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium, rahvusvahelised projektid jms)

Uuringuteemade ja uuringute lühikirjeldused

Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine

Uurimisteema põhieesmärk on luua olemasolevate andmeressursside laialdase kasutamise alusel uusi teadmisi rahvastiku tervise sotsiaalsete ja individuaalsete mõjurite kohta. Uuringutes keskendutakse vähiepidemioloogiale, sotsiaalepidemioloogiale ja teooriale/ meetoditele. Töös tuginetakse meditsiiniregistrite, rahvaloenduste, rahvastiku, ekspositsiooni- ja haiguspõhiste kohortide, tervise- ja tervisekäitumisuuringute andmetele.

Uurimistöö tulemusena esitatakse ideed vähiseiresüsteemi ajakohastamiseks Eestis, selgitatakse välja vähitõrje probleemvaldkonnad, tervise ebavõrdsuse põhiilmingud ja nende mõjurid ning tugevneb epidemioloogia positsioon ühiskonnas. 

Teemajuht: M. Leinsalu, põhitäitjad: T. Aareleid, K. Innos, M. Rahu, K. Rahu, A. Baburin.

Alateemad:  

 • Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus (2010–2019)
  • Teemajuht K. Rahu, põhitäitjad: M. Rahu, M. Tekkel 
  • Eesmärk: hinnata Tšernobõli veteranide haiguse- ja surmariski 
 • Andmehõive efekt vähihaigestumuse ja -elulemuse näitajatele Eestis (20112017)
  • Teemajuht K. Rahu, põhitäitjad: M. Rahu, T. Aareleid, M. Mägi
  • Eesmärk: analüüsida vähisurmade alaregistreerimise efekti suurust esmashaigestumuse ja elulemuse näitajatele 
 • IVF-lapsed Eestis: haigestumus ja suremus (2012–2017)
  • Teemajuht K. Rahu, põhitäitjad: M. Rahu, K. Allvee
  • Eesmärk: kirjeldada kehaväliselt eostatud laste tervist
 • Eesti naiste rinnavähiuuring (2012–2017)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: M. Tekkel, T. Aareleid, A. Baburin
  • Eesmärk: hinnata haigusvaba elulemust ja suhtelist elulemust seoses sotsiaalsete ja kliiniliste teguritega 2008.–2010. a diagnoositud esmase rinnavähiga naiste kohordis
 • Majanduskriisi efekt tervisenäitajatele ja arstiabi kasutamisele Eestis, Leedus ja Soomes (2012–2017)
  • Teemajuht M. Leinsalu, põhitäitjad: M. Tekkel
  • Eesmärk: hinnata 2008 alguse saanud majanduskriisi efekti tervise enesehinnangule, vaimsele tervisele ja arstiabi kasutamisele eri rahvastikurühmades Eestis, Leedus ja Soomes
 • Loenduspõhine longituudne suremusuuring Eestis (2013–2020)
  • Teemajuht M. Leinsalu, põhitäitjad: A. Baburin, K. Innos
  • Eesmärk: analüüsida suremuse sotsiaal-majanduslikke, demograafilisi ja piirkondlikke erisusi surmapõhjuseti kahe rahvaloenduse alusel ning hinnata nende erisuste ajalisi muutusi ja seoseid majanduslike, käitumuslike ja arstiabiga seonduvate teguritega
 • Rahvastikupõhine vähielulemus Eestis (2013–2018)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: T. Aareleid, A. Baburin, K. Paapsi, M. Mägi
  • Eesmärk: hinnata vähielulemustrende Eestis ja analüüsida eri tegurite mõju elulemusele vähiregistri andmete põhjal 
 • Välditavad vähisurmad Eestis elulemuse võrdluse põhjal (2013–2018)
  • Teemajuht A. Baburin, põhitäitjad: T. Aareleid, K. Innos
  • Eesmärk: hinnata, millisel määral oleksid vähisurmad Eestis välditavad, kui eri vähipaikmete elulemus oleks samal tasemel Soomega
 • Munasarjavähi haigete elulemus Eestis ja seda mõjutavad tegurid (2013–2017)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: P. Veerus, K. Ojamaa (ITK)
  • Eesmärk: hinnata munasarjavähi elulemustrende Eestis, võrrelda munasarjavähi haigete progressioonivaba elulemust eri ajavahemikel (2003–2004 vs 2008–2009) ning hinnata elulemuse seost sotsiaalsete ja kliiniliste teguritega 
 • Eesti Tšernobõli veteranide sotsiaalne ja psühholoogiline profiil
  • Teemajuht K. Laidra, põhitäitjad: M. Tekkel, K. Rahu
  • Eesmärk: uurida Tšernobõli avarii pikaajalisi tagajärgi Eesti Tšernobõli veteranide vaimsele tervisele
 • Suremuse sotsiaalsed, majanduslikud ja käitumuslikud riskitegurid (2014–2020)
  • Teemajuht M. Leinsalu, põhitäitja: A. Baburin
  • Eesmärk: hinnata põhjusjärgse suremuse sotsiaalseid, majanduslikke ja käitumuslikke riskitegureid 1996. ja 2006. a Eesti Terviseuuringus osalenute seas 
 • Teadustöö metodoloogia-küsimused (2014–2018)
  • Teemajuht M. Rahu, põhitäitjad: K. Rahu, K. Konstabel
  • Eesmärk: analüüsida mitmeid teadustegemise seisukohast olulisi tahke metatasandilt: terminoloogiat, autorsust, akadeemilise posteroloogia hetkeseisu, arvandmete graafilist kujutamist, käsikirjade publitseerimist ja epidemioloogilise/meditsiinigeograafilise mõtte ajalugu Eestis
 • Tuberkuloos Eestis: haigestumuse ja suremuse trendid ning sotsiaal-demograafilised erinevused (2015–2017)
  • Teemajuht K. Rahu, põhitäitjad: M. Rahu, P. Viiklepp
  • Eesmärk: analüüsida tuberkuloosihaigestumuse ja -suremuse trende, hinnata vanuselisi, rahvuselisi ja hariduslikke erinevusi tuberkuloosihaigestumuses ja -suremuses
 • Eesti melanoomihaigete elulemuse ja ravi retrospektiivne analüüs (2015–2018)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: P. Padrik (TÜK), G. Kuusk (ITK), K. Putnik (PERH)
  • Eesmärk: hinnata nahamelanoomi patsientide elulemust Eestis ning analüüsida metastaatilise melanoomiga patsientide ravi ja selle tulemuslikkust 
 • Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016 (2015–2017) ning Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2018(2017–2019)
  • Teemajuht M. Tekkel, põhitäitja: T. Veideman 
  • Eesmärk: koguda iga kahe aasta järel rahvatervishoiualast teavet Eestis. Peamised uuritavad valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus ja liikluskäitumine 
 • Vähiregistri uue andmekoosseisu väljatöötamine (2015–2018)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg, M-L. Zimmermann
 • Makromajanduslikud muutused ja nende mõju suremuse ebavõrdsusele: registripõhine suremusuuring Läänemere riikides 2000–2011 (2016–2020)
  • Teemajuht M. Leinsalu, põhitäitja: A. Baburin
  • Eesmärk: hinnata suremuse ebavõrdsuse muutusi surmapõhjuseti seoses 2000. aastate ulatuslike makromajanduslike muutustega Eestis, Leedus ja Lätis
 • Lapsepõlvega seotud sotsiaalmajanduslikud ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, täiskasvanuea tervisekäitumine, terviseseisund ning põhjusjärgne suremus: kohortuuring (2017–2020)
  • Teemajuht M. Leinsalu, põhitäitja: A. Baburin
  • Eesmärk: selgitada varase elukäiguga seonduvate sotsiaal-majanduslike ja psühhosotsiaalsete riskitegurite seoseid hilisema terviseseisundi ning üld- ja põhjusjärgse suremusega Eestis, samuti uurida nende seoste mehhanisme 
 • Vähihaigestumuse ja -suremuse trendid ja nende prognoos Eestis (2016–2018)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: A. Baburin, T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg, P. Veerus jpt
  • Eesmärk: analüüsida vähihaigestumuse ja -suremuse trende ning nende pikaajalist prognoosi Eestis 
 • Eesti kesk- ja vanemaealise rahvastiku vaimne tervis (2016–2018)
  • Teemajuht K. Laidra
  • Eesmärk: hinnata Eesti kesk- ja vanemaealise rahvastiku (≥ 50 aastat) vaimset tervist tuginedes üleeuroopalise tervise, vananemise ja tööjätu uuringule SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) 
 • Päästeteenistujate haigestumus ja suremus: kohortuuring (2016–2030)
  • Teemajuht A. Baburin, põhitäitjad: K. Innos, K. Laidra, R. Allmaa (TÜ)
  • Eesmärk: uurida Eesti päästeteenistujate tööga seotud tervisekahjustuste riske, esmajoones vähi- ja surmariski 
 • Laste ja noorte täiskasvanute vähi epidemioloogia Eestis: andmekvaliteet, haigestumus ja elulemus (2016–2020)
  • Teemajuht K. Paapsi, põhitäitjad: K. Innos, T. Aareleid, M. Mägi, S. Mikkel (TÜK), K. Saks (TLH)
  • Eesmärk: hinnata laste ja noorte täiskasvanute kasvajate teatamise kvaliteeti vähiregistris ja selle mõju haigestumusele ja elulemusele ning analüüsida laste ja noorte täiskasvanute kasvajate pikaajalisi haigestumus- ja elulemustrende ja sekundaarsete kasvajate esinemist

Perekondlik agregatsioon, toitumisharjumused ja krooniliste haiguste longituudsed riskitegurite muutused ning riskeeriva tervisekäitumise mõjud

Uurimisteema põhieesmärk on luua uusi teadmisi krooniliste haiguste riskitegurite kujunemise ja levimuse kohta. Selleks kasutatakse juba olemasolevaid ja longituudselt jälgitavaid laste, teismeliste ja täiskasvanute valimeid. 

Uuringus selgitatakse, milline osatähtsus on muutunud sotsiaalmajanduslikus keskkonnas elustiilil, tervisekäitumisel, psühhosotsiaalsetel, geneetilistel ning epigeneetilistel teguritel krooniliste haiguste tekkes. Erilist tähelepanu pööratakse perekonnale, nende käitumismustritele ja toitumiseelistustele riskitegurite kujunemisel ning säilimisel üleminekul väikelapsest täiskasvanuni.

Uuringu tulemusena töötatakse välja, rakendatakse ja hinnnatakse sekkumiste strateegiaid, mis mõjutavad tervisekäitumist ja vähendavad haiguskoormust Eesti rahvastikus.

Teemajuht: T. Veidebaum, põhitäitjad: K. Konstabel, E. Nurk, K. Rüütel.  

Alateemad: 

 • Euroopa laste, noorukite ja nende vanemate toitumisharjumused koos uneuuringuga (2012–2017)
  • Teemajuht T. Veidebaum, põhitäitjad: K. Konstabel, H-M. Loit, A. Matsi, L. Oja, K. Lehto, M. Lauri, U. Heiter jpt
 • Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses longituudkohordis (ELIKTU 2016/2017)(2011–2020)
  • Teemajuht T. Veidebaum, põhitäitjad: H-M. Loit, A. Matsi, J. Rahno, L. Laht, P. Kasemets, U. Heiter, L. Oja, K. Lehto, M. Lauri
 • Terviseuuring 2014 (2013–2017)
  • Teemajuht L. Oja, põhitäitjad: M. Ruuge, A. Matsi

Kasvajaseoseliste glükaanide vastaste antikehade aberrantne glükosüleeritus vähi diagnostikas ja haiguse kulu prognoosimisel

Uurimisteema eesmärk on uurida kasvajaseoseliste glükaanspetsiifiliste antikehade (Ak) alaliikide struktuurset ja funktsionaalset mitmekesisust vähihaigetel ja kontrollgrupis ning hinnata nende alaliikide tähtsust vähi diagnoosimisel ja haiguse kulu prognoosimisel.

Uuringu oodatavad tulemused: iseloomustada uusi Ak glükovormidel põhinevaid biomarkereid vähi diagnoosimiseks ja haiguse kulu prognoosimiseks ning töötada välja uusi Ak glükovariantide analüüsimeetodeid erinevate humoraalset immuunvastust mõjutavate tegurite hindamiseks. Selline Ak põhineva glüko-tehnoloogia kasutamine onkoloogias oleks esmakordne.

Teemajuht K. Klaamas, põhitäitjad: O. Kurtenkov, J. Jakovleva. 

Zoonootilised ja hepatotroopsed patogeenid Eestis: uued ja vanemad emergeeruvad nakkused ning nende mõju rahvastiku tervisele

Projekti peamiseks eesmärgiks on arendada ning täpsustada zoonootiliste nakkuste (puukidega ülekantavad patogeenid) ning toidu-, vee- ja verega ülekantavate hepatiidiviiruste levikut, tsirkulatsiooni ning esilekerkimise potentsiaali. 

Teemajuht I. Golovljova, põhitäitjad: J. Geller, T. Kuznetsova. 

Muud uuringud ja projektid

 • Vähielulemus Euroopas: EUROCARE-5 ja EUROCARE-6 uuring (Survival of Cancer Patients in Europe) (2010–2018) 
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg
  • Eesmärk: osalemine 1990. aastate algul käivitunud üleeuroopalisest koostööst vähielulemuse hindamiseks rahvastikupõhiste vähiregistrite alusel
 • Vähielulemus maailmas: CONCORD-2 uuring (Global Surveillance of Cancer Survival) (2013–2017)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: T. Aareleid, M. Mägi, P. Härmaorg
  • Eesmärk: jätkuva rahvusvahelise koostöö teises etapis käsitletakse täiskasvanud patsientide elulemust ja selle ajatrende 10 vähipaikme puhul 60 riigis
 • EUROCARE süvauuring (European high-resolution study) (2014–2018)
  • Teemajuht K. Innos, põhitäitjad: T. Aareleid, M. Mägi, P. Härmaorg
  • Eesmärk: selgitada vähielulemuse erinevuste põhjusi Euroopas, kasutades detailsemaid diagnoosi, ravi ja jälgimisandmeid võrreldes rahvastiku-vähiregistrite tavapärase andmestikuga 
 • DEMETRIQ: tervisemõjurite ebavõrdsust vähendavate metoodikate väljatöötamine (2012–2017)
  • Teemajuht M. Leinsalu
  • Eesmärk: koguda ulatuslik andmebaas haigestumuse, suremuse ja tervisemõjurite sotsiaalsete erisuste hindamiseks Euroopa riikides alates 1990. aastast
 • SILNE: suitsetamise sotsiaalne ebavõrdus ja selle vähendamise võimalused: õppimine looduslikest eksperimentidest kasutades aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust (2012–2017)
  • Teemajuht M. Leinsalu
  • Eesmärk: välja töötada tõenduspõhised strateegiad suitsetamise sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks
 • LIFEPATH: tervena vananemise sotsiaalseid erisusi mõjutavad elukäiguomased bioloogilised levikuteed (2015–2019)
  • Teemajuht M. Leinsalu
  • Eesmärk: välja selgitada sotsiaalseid ja bioloogilisi tegureid, mis mõjutavad vananemistrajektoore erineva sotsiaalse kuuluvusega isikute seas
 • EuroMOMO (2013–jooksev)
  • Teemajuht T. Veideman, põhitäitjad: G. Denissov, A. Baburin, K. Innos
  • Eesmärk: välja arendada Euroopa riikides koordineeritud suremusseire, mis võimaldab paremini hinnata peamiste terviseohtudega seotud riske, nagu pandeemiline gripp ja muud nakkuslikud ja mittenakkuslikud sündmused, millel on suur mõju rahva tervisele
 • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud (1998–2017)
  • Teemajuht P. Veerus, põhitäitja: T. Veideman
  • Eesmärk: välja selgitada hormoonasendusravi efekt tervisele, elukvaliteedile ja kuludele tervishoiusüsteemis
 • “TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope” (EU-TOPIA) (2015–2020)
  • Teemajuht P. Veerus
  • Eesmärk: üle-euroopaline vähi sõeluuringuprogrammide kvaliteediindikaatorite väljatöötamine
    
 • Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu ettevalmistamine (2017–2019)
  • Teemajuht K. Aasvee, põhitäitjad: M. Kukk, J. Rahno, U. Heiter
 • Riigikaitse inimfaktoriga seotud jätkusuutlikkuse uurimissuund (2014–2018)
  • Teemajuht T. Veidebaum, põhitäitjad: L. Oja, J. Piksööt
 • Lasteaia keskkondlike tingimuste ja õppe-kasvatustegevuste mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas (2017)
  • Teemajuht A. Haav, põhitäitja: L. Oja
 • Mikrobioomianalüüsil põhinevate toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus (2017)
  • Teemajuht A. Aaspõllu, põhitäitjad: K. Salupuu, M. Lauri, E. Nurk, M. Jaagura, M. Õun
 • ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment Data Sharing Initiative) (2014–2017)
  • Teemajuht E. Nurk, põhitäitjad: A. Aaspõllu, M. Lauri
 • Rahvastiku toitumise uuring (2012–2017)
  • Teemajuht E. Nurk, põhitäitjad: K. Nelis, M. Kukk, M. Kivisild, K. Kossinkova, L. Nelis 
 • Rahvastiku soolatarbimise pilootuuring (2016–2020)
  • Teemajuht A. Aaspõllu, põhitäitjad: E. Nurk, M. Lauri, A. Minossenko
 • Rahvusvaheline laste ülekaalu hindamise uuring (2016–2017)
  • Teemajuht E. Nurk, põhitäitjad: A. Metsoja, L. Nelis, M. Lauri
 • Koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamise hindamine 2011/2012–2015/2016. õa (2016–2017)
  • Teemajuht E. Nurk, põhitäitja: M. Lauri
 • VEPA käitumisoskuste mäng (2015–2021)
  • Teemajuht K. Klandorf, põhitäitja: A. Trummal
 • Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ pilootperioodi hindamine
  • Teemajuht L. Kasvandik, põhitäitja: A. Trummal
 • Euroopa ühistegevus ”Alkoholiga seotud kahju vähendamine” (Reducing Alcohol Related Harm e RARHA) (2014–2017)
  • Teemajuht M. Tael, põhitäitjad: K. Pärtel, A. Metsoja
 • Alkoholi kättesaadavuse kordusuuring (2017–2018)
  • Teemajuht M. Käbin, põhitäitja: A. Trummal 
 • MOCHA (Models of Child Health Appraised) (2015–2019)
  • Teemajuht T. Veidebaum, põhitäitjad: E. Nurk, L. Nelis 
 • Optimising testing and linkage to care for HIV across Europe (OptTEST) (2014–2017)
  • Teemajuht K. Rüütel, põhitäitjad: L. Lemsalu, I. Tomera 
 • Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) grant (pidev) 
  • Teemajuht K. Abel-Ollo, põhitäitjad: S. Vorobjov, M. Salekešin, K. Vals
 • Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine, 2017 (2016–2018)
  • Teemajuht L. Lõhmus, põhitäitjad: K. Rüütel, L. Lemsalu, K. Vals 
 • HIV-nakkuse ja teiste vere teel levivate infektsioonide ning nendega seotud riskikäitumise levimus süstivate narkomaanide seas Tallinnas (2017–2018)
  • Teemajuht M. Salekešin, põhitäitja: S. Vorobjov 
 • Eesti täiskasvanud elanikkonna uimastitarvitamise uuringu ettevalmistamine (2017–2019)
  • Teemajuht S. Vorobjov, põhitäitjad: M. Salekešin, K. Abel-Ollo, K. Vals
 • Metadoonasendusravil olevad kliendid ning nende ravijärgimus (2016–2017)
  • Teemajuht S. Vorobjov, põhitäitja: M. Salekešin
 • Meestest huvituvate meeste seksuaaltervise uuring 2016 (2015–2017)
  • Teemajuht K. Rüütel, põhitäitja: L. Lõhmus
 • Prostitutsiooni kaasatud naiste terviseuuring 2016 (2015–2017)
  • Teemajuht L. Lemsalu, põhitäitjad: L. Lõhmus, K. Vals, K. Rüütel
 • Uurimissuunad

  Uurimissuunad

  Teadustöid teeme järgmistes valdkondades: epidemioloogia onkoloogia molekulaar-epidemioloogiline viroloog...

 • Uuringuandmete kasutamise taotlus

  Uuringuandmete kasutamise taotlus

  Teadlased, üliõpilased ja teised, kes vajavad uuringutega kogutud andmeid oma õpingute tarbeks v&otil...

 • Lõppenud uuringud

  Lõppenud uuringud

  Lisaks siin vasakul menüüs aastate kaupa toodud lühikokkuvõtetele on varasematel aastatel teh...

 • Teadusartiklid

  Teadusartiklid

  Tervise Arengu Instituudi töötajad avaldasid 2016. aastal kokku 43 teadusartiklit.  Neile lisanduvad raa...