Tegevused

Tagasi

19. JUUNI 2017

2017. aastal jätkuvad uuringud

Töös on kolm Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (ETAG) poolt rahastatud institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) teemat ja üks personaalse uurimistoetusega (PUT) tehtav uuring. Muudest rahastamisallikatest (eelkõige SoM, Maaeluministeerium) on töös 31 uuringut.

Institutsionaalse uurimistoetuse ja personaalse uurimistoetusega tehtavate uuringute teemad:

IUT5-1. Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine. 2013–2018. Teema vastutav täitja Mall Leinsalu. 2017 eraldatud summa 174 900 eurot.

IUT5-2. Perekondlik agregatsioon, toitumisharjumused ja krooniliste haiguste longituudsed riskitegurite muutused ning riskeeriva tervisekäitumise mõjud. 2015–2020. Teema vastutav täitja Toomas Veidebaum. 2017 eraldatud summa 96 153 eurot.

IUT42-1. Zoonootilised ja hepatotroopsed patogeenid Eestis: uued ja vanemad emergeeruvad nakkused ning nende mõju rahvastiku tervisele. 2015–2020. Teema vastutav täitja Irina Golovljova. 2017 eraldatud summa 74 100 eurot.

PUT371. Kasvajaseoseliste glükaanide vastaste antikehade aberrantne glükosüleeritus vähi diagnostikas ja haiguse kulu prognoosimisel. 2014–2017. Teema vastutav täitja Kersti Klaamas. 2017 eraldatud summa 40 800 eurot.

 

Uuringute lühikirjeldused

Epidemioloogia osakond

IUT5-1

 • Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine. Teemajuht M. Leinsalu. Põhitäitjad: T. Aareleid, K. Innos, M. Rahu, K. Rahu, A. Baburin. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2013–2018. Uurimisteema põhieesmärk on luua olemasolevate andmeressursside laialdase kasutamise alusel uusi teadmisi rahvastiku tervise sotsiaalsete ja individuaalsete mõjurite kohta. Uuringutes keskendutakse vähiepidemioloogiale, sotsiaalepidemioloogiale ja teooriale/ meetoditele. Töös tuginetakse meditsiiniregistrite, rahvaloenduste, rahvastiku, ekspositsiooni- ja haiguspõhiste kohortide, tervise- ja tervisekäitumisuuringute andmetele. Uurimistöö tulemusena esitatakse ideed vähiseiresüsteemi ajakohastamiseks Eestis, selgitatakse välja vähitõrje probleemvaldkonnad, tervise ebavõrdsuse põhiilmingud ja nende mõjurid ning tugevneb epidemioloogia positsioon ühiskonnas. 2017. aastal on ilmunud/ilmumas 10 publikatsiooni ja ajakirjadele on esitatud 12 käsikirja.
IUT5-1 alateemad
 1. Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus. Teemajuht K. Rahu. Põhitäitjad: M. Rahu, M. Tekkel. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2010–2019. Uuringu eesmärk on hinnata Tšernobõli veteranide haiguse- ja surmariski. 2017. aastal jätkub veteranide jälgimine vähihaigestumuse ja suremuse suhtes. Plaanis on Eesti-Leedu ühendkohordi suremuse analüüs.
 2. Andmehõive efekt vähihaigestumuse ja -elulemuse näitajatele Eestis. Teemajuht K. Rahu. Põhitäitjad: M. Rahu, T. Aareleid, M. Mägi. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2011–2017. Uuringu eesmärk on analüüsida vähisurmade alaregist-reerimise efekti suurust esmashaigestumuse ja elulemuse näitajatele võrreldes neid näitajaid registrite ristkasutuse keelustamise ja selle järgsel perioodil, st enne ja pärast vähiregistri andmete elektroonset linkimist surma põhjuste registriga. 2017. jätkub vähiregistri andmete testimine ja täpsustamine, andmeanalüüs ja käsikirja ettevalmistamine.
 3. IVF-lapsed Eestis: haigestumus ja suremus. Teemajuht K. Rahu. Põhitäitjad: M. Rahu, K. Allvee. Täitmise aeg: 2012–2017. Uuringu eesmärk on kirjeldada kehaväliselt eostatud laste tervist. 2017. esitatakse avaldamiseks artikkel IVF-sündide registreerimise kvaliteedist sünniregistris, kirjeldatakse kohort ja analüüsitakse imikusuremust.
 4. Eesti naiste rinnavähiuuring. Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: M. Tekkel, T. Aareleid, A. Baburin. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2012–2017. Uuringu eesmärk on hinnata haigusvaba elulemust ja suhtelist elulemust seoses sotsiaalsete ja kliiniliste teguritega 2008.–2010. diagnoositud esmase rinnavähiga naiste kohordis. 2017. jätkatakse andmeanalüüsi ja uuringu tulemusi käsitlevate käsikirjade ettevalmistamist.
 5. Majanduskriisi efekt tervisenäitajatele ja arstiabi kasutamisele Eestis, Leedus ja Soomes. Teemajuht M. Leinsalu. Põhitäitjad: M. Tekkel. Rahastaja: IUT5-1, The Swedish Foundation for Baltic and Eastern European Studies. Täitmise aeg: 2012–2017. Uuringu eesmärk on hinnata 2008. alguse saanud majanduskriisi efekti tervise enesehinnangule, vaimsele tervisele ja arstiabi kasutamisele eri rahvastikurühmades Eestis, Leedus ja Soomes. 2017. jätkub teadusartiklite koostamine.
 6. Loenduspõhine longituudne suremusuuring Eestis. Teemajuht M. Leinsalu. Põhitäitjad: A. Baburin, K. Innos. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2013–2020. Uuringu eesmärk on: (a) analüüsida suremuse sotsiaalmajanduslikke, demograafilisi ja piirkondlikke erisusi surmapõhjuseti kahe rahvaloenduse alusel; (b) hinnata nende erisuste ajalisi muutusi ja seoseid majanduslike, käitumuslike ja arstiabiga seonduvate teguritega. 2000. ja 2011. rahvaloendusandmed lingitakse rahvastikuregistri ja surma põhjuste registriga. 2017. a alustatakse tööd andmeanalüüsi ja teadusartiklite koostamisega.
 7. Rahvastikupõhine vähielulemus Eestis. Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: T. Aareleid, A. Baburin, K. Paapsi, M. Mägi. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2013–2018. Uuringu eesmärk on hinnata vähielulemustrende Eestis ja analüüsida eri tegurite mõju elulemusele vähiregistri andmete põhjal. 2017. uuendatakse perioodi 2010–2014 andmeid ja jätkatakse andmeanalüüsi ja tulemuste publitseerimist.
 8. Välditavad vähisurmad Eestis elulemuse võrdluse põhjal. Teemajuht A. Baburin. Põhitäitjad: T. Aareleid, K. Innos. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2013–2018. Uuringu eesmärk on hinnata, millisel määral oleksid vähisurmad Eestis välditavad, kui eri vähipaikmete elulemus oleks samal tasemel Soomega. 2017. täiendatakse metoodikaalaseid teadmisi ning alustatakse andmeanalüüsi ja käsikirjade ettevalmistust.
 9. Munasarjavähi haigete elulemus Eestis ja seda mõjutavad tegurid. Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: P. Veerus, K. Ojamaa (ITK). Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2013–2017. Uuringu eesmärk on hinnata munasarjavähi elulemustrende Eestis, võrrelda munasarjavähi haigete progressioonivaba elulemust eri ajavahemikel (2003–2004 vs 2008–2009) ja hinnata elulemuse seost sotsiaalsete ja kliiniliste teguritega. 2017. jätkatakse käsikirjade ettevalmistamist.
 10. Eesti Tšernobõli veteranide sotsiaalne ja psühholoogiline profiil. Teemajuht K. Laidra. Põhitäitjad: M. Tekkel, K. Rahu. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2013–2017. Eesmärk on uurida Tšernobõli avarii pikaajalisi tagajärgi Eesti Tšernobõli veteranide vaimsele tervisele. 2017. jätkub andmeanalüüs ja käsikirjade ettevalmistamine.
 11. Suremuse sotsiaalsed, majanduslikud ja käitumuslikud riskitegurid. Teemajuht M. Leinsalu. Põhitäitjad: A. Baburin Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2014–2020. Uuringu eesmärk on hinnata põhjusjärgse suremuse sotsiaalseid, majanduslikke ja käitumuslikke riskitegureid Eesti Terviseuuring 1996 ja 2006 osalenute seas. 2017. täiendatakse mõlema uuringu andmeid surmaandmetega kuni 31.12.2016. 
 12. Teadustöö metodoloogia-küsimused. Teemajuht M. Rahu. K. Rahu, K. Konstabel. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2014–2018. Uuringu eesmärk on analüüsida mitmeid teadustegemise seisukohast olulisi tahke metatasandilt: terminoloogiat, autorsust, akadeemilise posteroloogia hetkeseisu, arvandmete graafilist kujutamist, käsikirjade publitseerimist ja epidemioloogilise/meditsiinigeograafilise mõtte ajalugu Eestis. 2017. jätkub kirjandusallikate läbitöötamine ja käsikirjade ettevalmistamine.
 13. Tuberkuloos Eestis: haigestumuse ja suremuse trendid ning sotsiaal-demograafilised erinevused. Teemajuht K. Rahu. Põhitäitjad: M. Rahu, P. Viiklepp. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2015–2017. Uuringu eesmärk on analüüsida tuberkuloosihaigestumuse ja -suremuse trende, hinnata vanuselisi, rahvuselisi ja hariduslikke erinevusi tuberkuloosihaigestumuses ja -suremuses. 2017. tehakse lõplik andmeanalüüs ja esitatakse avaldamiseks artikkel.
 14. Eesti melanoomi-haigete elulemuse ja ravi retrospektiivne analüüs. Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: P. Padrik (TÜK), G. Kuusk (ITK), K. Putnik (PERH). Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2015–2018. Uuringu eesmärk on hinnata nahamelanoomi patsientide elulemust Eestis ning analüüsida metastaatilise melanoomiga patsientide ravi ja selle tulemuslikkust. 2017. jätkatakse andmete kogumist ja käsikirjade ettevalmistamist.
 15. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016. Teemajuht M. Tekkel. Põhitäitjad: T. Veideman. Rahastaja: IUT5-1; RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2015–2017. 2017. jätkub vajalike näitajate arvutamine standardtabelite koostamiseks. Standardtabelite kogumik avaldatakse märtsis 2017. Seejärel on plaanis mõnede huvipakkuvamate näitajate süvaanalüüs ja tulemuste publitseerimine teadusväljaannetes.
 16. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) 2018. Teemajuht M. Tekkel. Põhitäitjad: T. Veideman. Rahastaja: IUT5-1; RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2017–2019. Uuringu eesmärk on koguda iga kahe aasta järel rahvatervishoiualast teavet Eestis. Peamised uuritavad valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus ja liikluskäitumine. 2017. algab TKU 2018 ettevalmistus.
 17. Vähiregistri uue andmekoosseisu väljatöötamine. Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg, M-L. Zimmermann. Rahastaja: IUT5-1. TerVE programmi uuringu „Eesti Vähiregistri kvaliteedi analüüs“ jätkuprojekt. Täitmise aeg: 2015–2018. 2017. jätkatakse vähiregistri uue andmekoosseisu ettevalmistamist.
 18. Makromajanduslikud muutused ja nende mõju suremuse ebavõrdsusele: registripõhine suremusuuring Läänemere riikides 2000–2011. Teemajuht M. Leinsalu. Põhitäitjad: A. Baburin. Rahastaja: IUT5-1; Riksbankens Jubileums-fond, Rootsi. Täitmise aeg: 2016–2020. Uuringu eesmärk on hinnata suremuse ebavõrdsuse muutusi surmapõhjuseti seoses 2000. aastate ulatuslike makromajanduslike muutustega Eestis, Leedus ja Lätis. Tulemusi võrreldakse Soome ja Rootsiga. Eestis, Leedus ja Lätis tugineb analüüs 2000/2001. aasta rahvaloenduste andmestikule, mida lingitakse nii rahvastikuregistri kui ka surma põhjuste registri andmetega. Soome ja Rootsi andmed on registripõhised. 2017. alustatakse andmeanalüüsi ja teadusartiklite koostamisega.
 19. Lapsepõlvega seotud sotsiaalmajanduslikud ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, täiskasvanuea tervisekäitumine, terviseseisund ning põhjusjärgne suremus: kohortuuring. Teemajuht M. Leinsalu. Põhitäitjad: A. Baburin. Rahastaja: IUT5-1; The Swedish Foundation for Baltic and Eastern European Studies, Rootsi. Täitmise aeg: 2017–2020. Uuringu eesmärk on selgitada varase elukäiguga seonduvate sotsiaalmajanduslike ja psühhosotsiaalsete riskitegurite seoseid hilisema terviseseisundi ning üld- ja põhjusjärgse suremusega Eestis, samuti uurida nende seoste mehhanisme. 2017. lingitakse TAI terviseuuringute andmed rahvastikuregistri ja surma põhjuste registri andmetega. Alustatakse andmeanalüüsi ja teadusartiklite koostamisega.
 20. Vähihaigestumuse ja -suremuse trendid ja nende prognoos Eestis. Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: A. Baburin, T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg, P. Veerus, jpt. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2016–2018. Uuringu eesmärk on analüüsida vähihaigestumuse ja -suremuse trende ja nende pikaajalist prognoosi Eestis. Kasutatakse vähiregistri ja surma põhjuste registri andmeid. 2017. jätkatakse andmeanalüüsi ja publitseerimist.
 21. Eesti kesk- ja vanemaealise rahvastiku vaimne tervis. Teemajuht K. Laidra. Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2016–2018. Uuringu eesmärk on hinnata Eesti kesk- ja vanemaealise rahvastiku (≥ 50 aastat) vaimset tervist tuginedes üleeuroopalise tervise, vananemise ja tööjätu longituudse küsitlusuuringule SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe). 2017. toimuvad algava uuringulaine küsitlejate koolitused, küsitluse viib läbi Statistikaamet. Jätkub andmete analüüs, kuhu lisanduvad 2015. kogutud andmed.
 22. Päästeteenistujate haigestumus ja suremus: kohortuuring. Teemajuht A. Baburin. Põhitäitjad: K. Innos, K. Laidra, R. Allmaa (TÜ). Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2016–2030. Uuringu eesmärk on uurida Eesti päästeteenistujate tööga seotud tervisekahjustuste riske, esmajoones vähi- ja surmariski, võimalusel teisi haigusriske. Päästeametist saadud päästeteenistujate kohordi andmed lingitakse isikukoodi alusel erinevate registriga ning haigekassa andmekoguga (andmed taotletakse 2017. aastal).
 23. Laste ja noorte täiskasvanute vähi epidemioloogia Eestis: andmekvaliteet, haigestumus ja elulemus. Teemajuht K. Paapsi. Põhitäitjad: K. Innos, T. Aareleid, M. Mägi, S. Mikkel (TÜK), K. Saks (TLH). Rahastaja: IUT5-1. Täitmise aeg: 2016–2020. Uuringu eesmärk on: (a) hinnata laste ja noorte täiskasvanute kasvajate teatamise kvaliteeti vähiregistris ja selle mõju haigestumusele ja elulemusele; (b) analüüsida laste ja noorte täiskasvanute kasvajate pikaajalisi haigestumus- ja elulemustrende ning sekundaarsete kasvajate esinemist; (c) koguda prospektiivselt laste kasvajate kliinilisi andmeid eesmärgiga luua lastevähi kliiniline andmebaas. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse vähiregistri, haiglate ja haigekassa andmeid. 2017 jätkatakse vähiregistri andmete analüüsi ning taotletakse eetikakomitee ja AKI luba uuringu teiste etappide alustamiseks.

Muud uuringud ja raportid

 • Vähielulemus Euroopas: EUROCARE-5 ja EUROCARE-6 uuring (Survival of Cancer Patients in Europe). Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg. Rahastaja: TAI osalust eraldi ei rahastata, seotud IUT5-1 teemaga. Täitmise aeg: 2010–2018. Jätkuv osavõtt 1990. aastate algul käivitunud üleeuroopalisest koostööst vähielulemuse hindamiseks rahvastikupõhiste vähiregistrite alusel. 2017. jätkub EUROCARE-5 uuringutulemuste avaldamine ja EUROCARE-6 andmete kvaliteedikontroll ja analüüs.
 • Vähielulemus maailmas: CONCORD-2 uuring (Global Surveillance of Cancer Survival). Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: T. Aareleid, M. Mägi, P. Härmaorg Täitmise aeg: 2013–2017. Jätkuva rahvusvahelise koostöö teises etapis käsitletakse täiskasvanud patsientide elulemust ja selle ajatrende 10 vähipaikme puhul 60 riigis. 2017. jätkub tulemuste avaldamine.
 • EUROCARE süvauuring (European high-resolution study). Teemajuht K. Innos. Põhitäitjad: T. Aareleid, M. Mägi, P. Härmaorg. Täitmise aeg: 2014–2018. Uuringu eesmärk on selgitada vähielulemuse erinevuste põhjusi Euroopas, kasutades detailsemaid diagnoosi, ravi ja jälgimisandmeid võrreldes rahvastiku-vähiregistrite tavapärase andmestikuga. 2017. alustatakse koordineeriva keskuse juhtimisel andmeanalüüsi ja tulemuste publitseerimisega.
 • DEMETRIQ: Tervisemõjurite ebavõrdsust vähendavate metoodikate väljatöötamine. Teemajuht M. Leinsalu. Täitmise aeg: 2012–2017. Uuringu käigus kogutakse ulatuslik andmebaas haigestumuse, suremuse ja tervisemõjurite sotsiaalsete erisuste hindamiseks Euroopa riikides alates 1990. aastast. 2017. jätkub andmeanalüüs ja käsikirjade ette-valmistamine.
 • SILNE: Suitsetamise sotsiaalne ebavõrdus ja selle vähendamise võimalused: õppimine looduslikest eksperimentidest kasutades aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust. Teemajuht M. Leinsalu. Täitmise aeg: 2012–2017. Uuringu käigus hinnatakse tubakapoliitika (sh maksupoliitika), programmide ja sekkumiste mõju suitsetamise alustamisele ja suitsetamisest loobumisele eri sotsiaalsetes rühmades kasutades selleks aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust. Uuringu eesmärk on välja töötada tõenduspõhised strateegiad suitsetamise sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks. 2017. jätkub andmeanalüüs ja käsikirjade ettevalmistamine.
 • LIFEPATH: Tervena vananemise sotsiaalseid erisusi mõjutavad elukäiguomased bioloogilised levikuteed. Teemajuht M. Leinsalu. Rahastaja: TAI osalust eraldi ei rahastata, seotud IUT5-1 teemaga. Täitmise aeg: 2015–2019. Uuringu peamine eesmärk on välja selgitada sotsiaalseid ja bioloogilisi tegureid, mis mõjutavad vananemistrajektoore erineva sotsiaalse kuuluvusega isikute seas. 2017. jätkub teadusartiklite koostamine.
 • EuroMOMO Teemajuht T. Veideman. Põhitäitjad: G. Denissov, A. Baburin, K. Innos. Rahastaja: TAI osalust eraldi ei rahastata, seotud IUT5-1 teemaga. Täitmise aeg: 2013–jooksev. EuroMOMO projekti eesmärk on välja arendada Euroopa riikides koordineeritud suremusseire, mis võimaldab paremini hinnata peamiste terviseohtudega seotud riske, nagu pandeemiline gripp ja muud nakkuslikud ja mittenakkuslikud sündmused, millel on suur mõju rahva tervisele. 2017 jätkub koostöö, mille raames töödeldakse igal nädalal surma põhjuste registrist saadud surmaandmeid. Liigsurmade seire andmed avaldatakse igal nädalal uuringu kodulehel http://www.euromomo.eu/index.html
 • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud. Teemajuht P. Veerus. Põhitäitjad: T. Veideman. Rahastaja: Soome Akadeemia; Tervise ja Heaolu Instituut (THL), Soome. Täitmise aeg: 1998–2017. Uuringu eesmärk on välja selgitada hormoonasendusravi (HAR) efekt tervisele, elukvaliteedile ja kuludele tervishoiusüsteemis. 2017. on plaanis uuringus osalenute tervise andmete linkimine eri andmekogudega ja neil põhineva analüüsi tulemuste publitseerimine.
 • “TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope” (EU-TOPIA). Teemajuht P. Veerus. Rahastaja: Program H2020-PHC-2014-two-stage, EU-TOPIA Erasmus Universitair Täitmise aeg: 2015–2020. Eesmärk on üle-euroopaline vähi sõeluuringuprogrammide kvaliteediindikaatorite väljatöötamine ja võrdlus. Tegevused 2017. sõeluuringu kvaliteedi indikaatoritele andmete kogumine ja analüüs, publikatsioonide ettevalmistamine.

Krooniliste haiguste osakond

IUT5-2

 • Perekondlik agregatsioon, toitumisharjumused ja krooniliste haiguste longituudsed riskitegurite muutused ning riskeeriva tervisekäitumise mõjud (teine teema). Teemajuht T. Veidebaum. Põhitäitjad: K. Konstabel, E. Nurk, K. Rüütel. Rahastaja: IUT5-2. Täitmise aeg: 2015–2020. Käesoleva uurimisteema põhieesmärk on luua uusi teadmisi krooniliste haiguste riskitegurite kujunemise ja levimuse kohta kasutades juba olemasolevaid ja longituudselt jälgitavaid laste, teismeliste ja täiskasvanute kohorte ja töötada välja, rakendada ning valideerida spetsiifilisi interventsioonistrateegiad eesmärgiga vähendada elustiilist ja toitumisest tingitud riskitegurite ja krooniliste haiguste levimust. Uuringus selgitatakse, milline osatähtsus on muutunud sotsiaalmajanduslikus keskkonnas elustiilil, tervisekäitumisel, psühhosotsiaalsetel, geneetilistel ning epigeneetilistel teguritel krooniliste haiguste tekkes. Erilist tähelepanu pööratakse perekonnale, nende käitumismustritele ja toitumiseelistustele riskitegurite kujunemisel ning säilimisel kohortide üleminekul väikelapsest lapse, teismelise ja täiskasvanuni. Tulemusena töötatakse välja ja valideeritakse sekkumiste strateegiaid mõjutamaks tervisekäitumist ja vähendamaks haiguskoormust Eesti rahvastikus.
IUT5-2 alateemad
 1. Euroopa laste, noorukite ja nende vanemate toitumisharjumused koos uneuuringuga. Teemajuht T. Veidebaum. Põhitäitjad: K. Konstabel, H-M. Loit, A. Matsi, L. Oja, K. Lehto, M. Lauri, U. Heiter, jpt. Täitmise aeg: 2012–2017. Jätkub andmete analüüs ja artiklite ettevalmistamine. Täiesti uudsena on kavas koostöös TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudiga uurida kehatemperatuuri ambulatoorse mõõtmise (Eestis leiutatud seade tempID, http://tempid.planet.ee/) sobivust kehalise aktiivsuse hindamiseks. Selleks viiakse esmalt läbi eeluuring ja kui sellel on tulemusi, siis jätkatakse valiidsusuuringuga, kus võrreldakse kehatemperatuuri muutusi erineva kehalise koormuse korral.
 2. Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses longituudkohordis (ELIKTU 2016/2017). Teemajuht T. Veidebaum. Põhitäitjad: H-M. Loit, A. Matsi, J. Rahno, L. Laht, P. Kasemets, U. Heiter, L. Oja, K. Lehto, M. Lauri. Täitmise aeg: 2011–2020. 2017. aastal kutsutakse uuringule need osalejad, kes alustasid 1998. aastal 15-aastastena, nn vanem kohort. Käesoleval aastal saab enamik osalejatest 33-aastaseks ja nad läbivad uuringu neljandat korda. Teisel poolaastal on plaanis andmete sisestamine, puhastamine, tulemuste analüüs ja ettekannete ning artiklite ettevalmistamine ELIKTU eelnevate uuringulainete andmete põhjal.
 3. Terviseuuring 2014. Teemajuht L. Oja. Põhitäitjad: M. Ruuge, A. Matsi. Täitmise aeg: 2013–2017. Andmete analüüs ja täiendavate tunnuste loomine, aegridade koostamine, metoodilise raporti ettevalmistamine. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi (TSUA) väljundite täiendamine vastavalt Eurostati indikaatoritele Terviseuuring 2014 ja 2006 andmestiku põhjal.

Muud uuringud ja projektid

 • Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring HBSC (Health Behaviour of School-aged children). Teemajuht K. Aasvee. Põhitäitjad: M. Kukk, J. Rahno, U. Heiter. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2017–2019. 2017/2018.õppeaasta HBSC uuringu ettevalmistamisele. Uuring toimub 2018. aasta veebruaris/märtsis.
 • Riigikaitse inimfaktoriga seotud jätkusuutlikkuse uurimissuund (RIJU). Teemajuht T. Veidebaum. Põhitäitjad: L. Oja, J. Piksööt. Täitmise aeg: 2014–2018. 2017. aastal on plaanis reservis olevate meeste terviseprofiili koostamine ning ajateenijate kompleksuuringu andmete kvaliteedi kontroll ja analüüs seoses ajateenijate terviseseisundi muutustega väljaõppe perioodil. On plaanis analüüsida nii olemasolevaid küsitlusuuringute andmeid kui ka läbi viia täiendav füüsilise võimekuse uuring reservõppekogunemisel „Kevadtorm“ osalevate meeste hulgas. Valmistatakse ette metoodika ja tegevuskava „Kevadtormil“ osalevate reservis meeste sooritusvõime objektiivseks hindamiseks.
 • Lasteaia keskkondlike tingimuste ja õppe-kasvatustegevuste mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas (Liikumine ja keskkond). Teemajuht A. Haav. Põhitäitjad: L. Oja. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2017. eesmärgiks on uurida lasteaia liikumisõpetuse ja keskkondlike tegurite mõju laste kehalisele arengule.

Onkoloogia ja immunoloogia osakond

 • Kasvajaseoseliste glükaanide vastaste antikehade aberrantne glükosüleeritus vähi diagnostikas ja haiguse kulu prognoosimisel. Teemajuht K. Klaamas. Põhitäitjad: O. Kurtenkov, J. Jakovleva. Rahastaja: PUT371. Täitmise aeg: 2014–2017. Lõpetada kasvajaseoseliste antigeenide vastaste antikehade (anti-TAG Ak) glükosüleerituse uurimine rinnavähihaigete grupis ning varjatud antikehadega seotud ligandite uurimine immunoblottingu meetodil soolevähiga patsientide verest puhastatud IgG proovides. Saadud tulemuste statistiline töötlus ja andmete lõplik võrdlev analüüs. Avaldada kaks ja avaldamiseks ette valmistada üks artikkel.


Seire ja hindamise osakond

 • Mikrobioomianalüüsil põhinevate toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus. Teemajuht A. Aaspõllu. Põhitäitjad: K. Salupuu, M. Lauri, E. Nurk, M. Jaagura, M. Õun. Rahastaja: Toidu- ja Fermentat-siooniteh-noloogia Arendus-keskuse AS. Täitmise aeg: 2017. Uuringu välitööde läbiviimine.
 • ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment Data Sharing Initiative). Teemajuht E. Nurk Põhitäitjad: A. Aaspõllu, M. Lauri. Rahastaja: Euroopa ühisalgatus „Tervislik toitumine täisväärtuslikuks eluks“. Täitmise aeg: 2014–2017. Ühise andmebaasi arendamise testimine ja olemasolevate andmete integreerimine.
 • Rahvastiku toitumise uuring. Teemajuht E. Nurk. Põhitäitjad: K. Nelis, M. Kukk, M. Kivisild, K. Kossinkova, L. Nelis. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2012–2017. Andmete täiendamine vastavalt EFSA nõuetele, uuringu tulemuste analüüs ja raporti kirjutamine.
 • Rahvastiku soolatarbimise pilootuuring. Teemajuht A. Aaspõllu. Põhitäitjad: E. Nurk, M. Lauri, A. Minossenko. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2016–2020. Rahvastiku naatriumi (ja teiste mikrotoitainete) biomonitooringu 2016. aastal kogutud andmete analüüs ja katseuuringu protsessi hindamine. Selle põhjal vajadusel metoodika kohandamine ja ettevalmistused põhiuuringuks 2018. aastal.
 • Rahvusvaheline laste ülekaalu hindamise uuring. Teemajuht E. Nurk. Põhitäitjad: A. Metsoja, L. Nelis, M. Lauri. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2016–2017. Uuringu andmete analüüs ja uuringuraporti koostamine.
 • Koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamise hindamine 2011/2012–2015/2016. õa. Teemajuht E. Nurk. Põhitäitjad: M. Lauri. Rahastaja: Programm „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015–2021“. Täitmise aeg: 2016–2017. Andmete analüüs ja uuringuraporti koostamine.
 • VEPA käitumisoskuste mäng. Teemajuht K. Klandorf. Põhitäitjad: A. Trummal. Rahastaja: ESF projekt „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“. Täitmise aeg: 2015–2021. 2016.–2017. aasta suure uuringu väliste koolide kooliaasta lõpuküsitlused, 2017/18 koolide baasandmete kogumine SDQ ja enesetõhususe ankeetidega ja andmete analüüs, programmi välishindamine, kaheaastane sekkumis- ja kontrolluuring Karin Streimannni doktoritöö raames.
 • Vanemlusprogramm „Imelised aastad“. Teemajuht L. Kasvandik. Põhitäitjad: A. Trummal. Rahastaja: Projekt „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarenda-mine“ ja RE „Laste ja perede arengukava 2012–2020“. Täitmise aeg: 2017–jooksvalt. Lapsevanemate uuringu andmete analüüs, koolituste eel- ja järelküsitlused pilootperioodil ja selle järgselt, pilootperioodi kokkuvõtted programmi jätkustrateegia andmekogumise korraldamine ja analüüs.
 • Euroopa ühistegevus ”Alkoholiga seotud kahju vähendamine” (Reducing Alcohol Related Harm – RARHA). Teemajuht M. Tael. Põhitäitjad: K. Pärtel, A. Metsoja. Rahastaja: Euroopa Komisjon. Täitmise aeg: 2014–2017. Andmete analüüs ja raporti kirjutamine.
 • Alkoholi kättesaadavuse kordusuuring. Teemajuht M. Käbin. Põhitäitjad: A. Trummal. Rahastaja: RTA 2009–2020 Täitmise aeg: 2017–2018. Uuringu läbiviimine kuues omavalitsuses.
 • MOCHA (Models of Child Health Appraised). Teemajuht T. Veidebaum. Põhitäitjad: E. Nurk. L. Nelis. Euroopa Komisjon Horizon 2020 raames. Täitmise aeg: 2015–2019. Igakuiselt uuringu raames saadetavatele lastearstiabi erivaldkondade küsimustikele vastamine lähtuvalt Eesti praktikast ja tervishoiusüsteemi korraldusest. 

Nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

 • Optimising testing and linkage to care for HIV across Europe (OptTEST). Teemajuht K. Rüütel Põhitäitjad: L. Lemsalu, I. Tomera Rahastaja: Euroopa Komisjon. Täitmise aeg: 2014–2017. Indikaatorhaiguste põhise HIV-testimise rakendamine kolmes perearstikeskuses, andmete kogumine ja lõpparuande koostamine. HIV-testimise tavade hindamiseks Eesti Haigekassast ja Terviseametist andmete analüüs ja raporti koostamine. Küsitluse “Eesti perearstide HIV-temaatikaga seotud suhtumised, hoiakud ja vajadused” andmete analüüs ja raporti koostamine. Uuringu „HIVi nakatunute arv ja raviga kaasatus“ andmete kogumine erinevatest registritest ja andmebaasidest, analüüs ja raporti koostamine.
 • Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) grant. Teemajuht K. Abel-Ollo Põhitäitjad: S. Vorobjov, M. Salekešin, K. Vals Rahastaja: EMCDDA. Täitmise aeg: jooksev. Narkomaania olukorra seire riiklikul tasandil, kogutud andmetest ülevaate kirjutamine ja standard epidemioloogiliste tabelite ning struktureeritud küsimustike esitamine EMCDDA-le. Uute psühhoaktiivsete ainete projekti (EWS) juhtumine, mille tulemusel toimub info jagamine uutest rahvatervisele potentsiaalselt ohtu kujutavatest ainetest ja nende ainete võimalikult kiire kontrolli alla panemine nii EL-i kui kohalikul tasandil.
 • Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine, 2017. Teemajuht L. Lõhmus. Põhitäitjad: K. Rüütel, L. Lemsalu, K. Vals Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2016–2018. Andmete kogumine (posti- ja internetiküsitlus), sisestus, andmete kvaliteedi ja esinduslikkuse kontroll, analüüs ja uuringu raporti koostamine.
 • HIV-nakkuse ja teiste vere teel levivate infektsioonide ning nendega seotud riskikäitumise levimus süstivate narkomaanide seas Tallinnas. Teemajuht M. Salekešin Põhitäitjad: S. Vorobjov Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2017–2018. Andmete kogumine; andmete sisestamine ja puhastamine; andmete analüüs ning uuringuraporti koostamine.
 • Eesti täiskasvanud elanikkonna uimastitarvitamise uuring, 2018. Teemajuht S. Vorobjov. Põhitäitjad: M. Salekešin, K. Abel-Ollo, K. Vals. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2017–2019. Küsimustiku koostamine, valimi moodustamine.
 • Metadoonasendusravil olevad kliendid ning nende ravijärgimus. Teemajuht S. Vorobjov. Põhitäitjad: M. Salekešin. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2016–2017. Andmete kogumine, analüüs ja raporti koostamine. 
 • Meestest huvituvate meeste seksuaaltervise uuring 2016. Teemajuht K. Rüütel. Põhitäitjad: L. Lõhmus. Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2015–2017. Andmete analüüs ja raporti koostamine.
 • Prostitutsiooni kaasatud naiste terviseuuring 2016. Teemajuht L. Lemsalu. Põhitäitjad: L. Lõhmus, K. Vals, K. Rüütel Rahastaja: RTA 2009–2020. Täitmise aeg: 2015–2017. Andmete analüüs ja raporti koostamine.

Viroloogia osakond

 • Zoonootilised ja hepatotroopsed patogeenid Eestis: uued ja vanemad emergeeruvad nakkused ning nende mõju rahvastiku tervisele. Teemajuht I. Golovljova. Põhitäitjad: J. Geller, T. Kuznetsova Rahastaja: IUT42-1. Täitmise aeg: 2015–2020. Jätkatakse uurimust uute zoonootiliste haigusetekitajate Rickettsia sp., Ehrlichia sp. olemasolu, nende levikut ning tsirkulatsiooni mehhanisme looduses; teostatakse isoleeritud zoonootiliste haigusetekitajate geneetilist ja fülogeneetilist analüüsi. Jätkatakse harvaesinevate puukidega ülekantavate haigusetekitajate (F. tularensis, Bartonella, Coxiella) olemasolu ning leviku uurimise puukides ning näriliste ning vastavalt tulemustele viia läbi geneetilise iseloomustuse. Jätkatakse puugiliigivaheliste hübriidide määramist ning nende leviku uurimise. Kogutakse vereseerumeid uute kroonilise C-viirushepatiidi ning A-ja E-hepatiidi haigetelt ning teostatakse isoleeritud viirustüvede geneetilist ja fülogeneetilist analüüsi. jätkatakse Puumala viiruse tuvastamist ning geneetilist ja fülogeneetilist analüüsi näriliste ja vereseerumite proovides.