Tegevused

Tagasi

28. SEPTEMBER 2016

2016. jätkuvad uuringud

Sel aastal viib Tervise Arengu Instituut läbi või osaleb erinevates teadusprojektides.

Rahastamisallikate järgi või need jaotada kolmeks:

 • institutsionaalse uurimistoetuse teemad
 • personaalse uurimistoetuse teemad
 • muudest allikatest rahastatavad teadusuuringud.

Uuringute seas on nii instituudi poolt regulaarselt läbiviidavaid uuringuid kui teiste asutuste või institutsioonide tellimusel tehtavaid töid.

Suurem osa uuringutest tehakse koostöös erinevate Eesti ja/või välisriikide teadusasutustega.

Institutsionaalse uurimistoetusega (IUT)

 • Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus. Täitmise aeg: 01.03.2010–31.12.2019. Vastutav täitja: K. Rahu. Teised täitjad: M. Rahu, M. Tekkel. Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on hinnata Tšernobõli veteranide haiguse- ja surmariski. 2015 lingiti veteranide kohort surma põhjuste registri ja vähiregistri andmetega, et pikendada jälgimisperioodi. Ajakirjas J Radiol Prot ilmus rahvusvahelise uuringutiimi ülevaateartikkel Eesti kohortuuringu olemuse ja tulemuste kohta. Välismaa koostööpartnerid: A. Auvinen (Tampere Ülikool, Soome), J. D. Boice Jr. (Vanderbilt University, USA), E. J. Bromet (Stony Brook University, USA), G. Smailyte (Leedu Riiklik Vähiinstituut).
 • Tuberkuloos Eestis: haigestumuse ja suremuse trendid ning sotsiaal-demograafilised erinevused. Täitmise aeg: 01.01.2015–31.12.2016. Vastutav täitja: K. Rahu. Teised täitjad: M. Rahu; P. Viiklepp (tuberkuloosiregister). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on analüüsida tuberkuloosihaigestumuse ja -suremuse trende; hinnata vanuselisi, rahvuselisi ja hariduslikke erinevusi tuberkuloosihaigestumuses ja -suremuses. Tuberkuloosi (RHK-10 A15–A19) esmasjuhud 1987–2014 saadakse tuberkuloosiregistrist, tuberkuloosisurmad 1983–2014 võetakse surma põhjuste registrist. Arvutatakse standarditud haigestumus- ja suremuskordajad. Sotsiaal-demograafilisi erinevusi hinnatakse haigestumus- ja suremuskordajate suhtega (kohandatud Poissoni mudelid) kolme rahvaloenduse lähedastel aastatel (1987–1990, 1998–2001, 2010–2013). 2015 testiti tuberkuloosiregistri andmeid ja jälgiti tuberkuloosihaigeid suremuse suhtes.
 • Eesti naiste rinnavähiuuring. Täitmise aeg: 01.01.2012–31.12.2016. Vastutav täitja: K. Innos. Teised täitjad: M. Tekkel, T. Aareleid, A. Baburin. Rahastamine: IUT5-1. Uuringus jätkatakse 2008–2010 diagnoositud esmase rinnavähiga naiste kohordi jälgimist (1068 naist hõlmav kohort moodustati 2011 lõppenud ETFi grandiuuringus). Uuringu eesmärk on hinnata haigusvaba elulemust ja suhtelist elulemust seoses sotsiaalsete ja kliiniliste teguritega. 2015 jätkati andmeanalüüsi ja uuringu tulemusi käsitlevate käsikirjade ettevalmistamist. Trükieelse e-publikatsioonina ilmus üks artikkel ajakirjas Women&Health. Eesti koostööpartnerid: PERH, TÜK.
 • Välditavad rinnavähisurmad Eestis elulemuse võrdluse põhjal. Täitmise aeg: 01.01.2013–31.12.2018 (pikendatud). Vastutav täitja: A. Baburin. Teised täitjad: T. Aareleid, K. Innos. Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on hinnata, millisel määral oleks rinnavähk Eestis välditav, kui Eesti rinnavähielulemus oleks samal tasemel Soomega, kus tänapäevaste diagnoosi- ja ravimeetodite abil on saavutatud maksimaalsele lähedane elulemustase. Soome elulemusandmed vanusrühmade kaupa saadi Soome vähiregistrist ning Eesti vastavad andmed Eesti Vähiregistrist. 2015 toimus lisaandmete kogumine ja metoodika täiendamine. Koostööpartner: Soome Vähiregister.
 • Rahvastikupõhine vähielulemus Eestis. Täitmise aeg: 01.01.2013–31.12.2018. Vastutav täitja: K. Innos. Teised täitjad: T. Aareleid, A. Baburin; M. Mägi (vähiregister). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on hinnata vähielulemustrende Eestis ja analüüsida eri tegurite mõju elulemusele. Kasutatakse vähiregistri andmeid. Suhtelise elulemuse arvutamiseks kasutatakse rahvastiku elutabeleid ning rakendatakse kohort-, periood- ja hübriidmeetodeid. 2015 jätkati andmeanalüüsi ning avaldati artiklid ajakirjades BMC Cancer, Clin Epidemiol ja Eesti Arst. Eesti koostööpartnerid: PERH, TÜK.
 • Ajukasvajate haigestumus ja elulemus Eestis. Täitmise aeg: 01.01.2013–31.12.2017 (pikendatud). Vastutav täitja: K. Innos. Teised täitjad: T. Aareleid, J. Roosnupp-Kõlamets (TÜ magistrant). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on uurida ajukasvajate haigestumus- ja elulemustrende Eestis. Uuringus kasutatakse vähiregistri andmeid. Haigestumustrende võrreldakse soo ja vanuse järgi. Elulemusanalüüsis kasutatakse suhtelise elulemuse kohort- ja perioodmeetodit, 5-aasta elulemust vaadeldakse soo ja vanuse järgi eri ajavahemikel. 2015 tegevused lükati edasi seoses uuringut teostava magistrandi akadeemilise puhkusega (tervislikel põhjustel). Eesti koostööpartner: TÜ Tervishoiu Instituut.
 • Munasarjavähi haigete elulemus Eestis ja seda mõjutavad tegurid. Täitmise aeg: 01.01.2013–31.12.2017 (pikendatud). Vastutav täitja: K. Innos. Teised täitjad: P. Veerus, K. Ojamaa (TÜ doktorant), M. Tammaru (ITK), K. Lang (TÜ Tervishoiu Instituut). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on hinnata munasarjavähi elulemustrende Eestis, võrrelda munasarjavähi haigete progressioonivaba elulemust eri ajavahemikel (2003–2004 vs 2008–2009) ja hinnata elulemuse seost sotsiaalsete ja kliiniliste teguritega. Uuringus kasutatakse vähiregistri ja haigekassa andmeid, kliiniliste andmete saamiseks tehakse väljavõtted patsientide haiguslugudest neljas suuremas haiglas. Kasutatakse eri elulemusanalüüsi meetodeid. 2015 jätkati andmeanalüüsi, andmete kogumist ja käsikirjade ettevalmistamist. Eesti koostööpartnerid: ITK, TÜ Tervishoiu Instituut.
 • Munasarjavähi haigete elukvaliteet Eestis. Täitmise aeg: 01.01.2013–31.12.2017. Vastutav täitja: P. Veerus. Teised täitjad: K. Innos; K. Ojamaa (TÜ doktorant), M. Tammaru (Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK)), K. Lang (TÜ Tervishoiu Instituut). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on hinnata munasarjavähi haigete elukvaliteeti. Uuringusse kutsutakse teatud ajaperioodil ITKs, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, PERHis ja TÜKis ravitud munasarjavähiga naised. Uuringusse kaasatakse kirjaliku nõusoleku andnud patsiendid, kellel palutakse kindlaksmääratud ajahetkedel enne ja pärast ravi täita rahvusvaheline EORTC elukvaliteediküsimustik. 2015 jätkusid uuringu ettevalmistused. Eesti koostööpartnerid: ITK, TÜ Tervishoiu Instituut.
 • Eesti melanoomihaigete elulemuse ja ravi retrospektiivne analüüs. Täitmise aeg: 01.01.2015–31.12.2018. Vastutav täitja: K. Innos. Teised täitjad: P. Padrik (TÜK), G. Kuusk (ITK), K. Putnik (PERH). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on hinnata nahamelanoomi haigete elulemust Eestis ning analüüsida metastaatilise melanoomi juhtude ravi ja selle tulemuslikkust. Uuringus kasutatakse vähiregistri andmeid. Metastaatilise melanoomi tõttu ravi saanud isikud tuvastatakse vähiregistri ja haigekassa andmebaasi põhjal. Täpsustatud kliiniliste andmete analüüsis käsitletakse kolmes suuremas haiglas ravi saanud melanoomihaigete diagnostikat ja ravi. 2015 taotleti eetikakomitee luba, teostati rahvastikupõhine elulemusanalüüs ning alustati käsikirja ettevalmistamist. Eesti koostööpartnerid: TÜK, PERH, ITK.
 • Majanduskriisi efekt tervisenäitajatele ja arstiabi kasutamisele Eestis, Leedus ja Soomes. Täitmise aeg: 01.01.2012–31.12.2016 (pikendatud). Vastutav täitja: M. Leinsalu. Teised täitjad: M. Tekkel. Rahastamine: IUT5-1; osaliselt The Swedish Foundation for Baltic and Eastern European Studies. Uuringu eesmärk on hinnata hiljutise majanduskriisi efekti tervise enesehinnangule, vaimsele tervisele ja arstiabi kasutamisele eri rahvastikurühmades Eestis, Leedus ja Soomes. Analüüs tugineb täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetele (FINBALT), mida ühtse metoodika alusel on neis riikides kogutud. Uuringusse kaasatakse kuue järjestikuse postiküsitluse andmed ajavahemikus 2000–2010 (vanuserühm 20–64 aastat). Analüüsil võrreldakse standarditud levimusmäärasid; seoseid mõõdetakse šansisuhtega. 2015 jätkus andmeanalüüs ja teadusartiklite koostamine. Eesti koostööpartnerid: R. Reile (TÜ Tervishoiu Instituut), K. Vals (TAI nakkushaiguste ja uimastiseire keskus). Välismaa koostööpartnerid: J. Klumbiene (Kaunase Meditsiiniülikool, Leedu), S. Helakorpi (Tervise ja Heaolu Instituut (THL), Soome).
 • IVF-lapsed Eestis: haigestumus ja suremus. Täitmise aeg: 01.01.2012–31.12.2017 (pikendatud). Vastutav täitja: K. Rahu. Teised täitjad: M. Rahu; K. Allvee (meditsiiniline sünniregister). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on kirjeldada kehaväliselt eostatud laste tervist. Uuringukohorti võetakse IVF-esmassünnid 2001.–2014. emade vanuserühmas 25–44 aastat. Võrdluskohordi moodustavad sama ajaperioodi samas vanuses mitte-IVF-esmassünnid. Raseduse lõpet kirjeldatakse järgmiste näitajatega: erakorraline keisrilõige, raseduskestus, sünnikaal, SGAlaps, surnultsünd. Seoseid mõõdetakse šansisuhtega. Suremuse analüüsiks saadakse surmaaeg ja -põhjus linkimisel surma põhjuste registriga. Surmariski hinnatakse suremuskordajate suhtega. Haigestumust IVF-kohordis võrreldakse sünniregistrist võetud mitte-IVF-laste juhuvalimi haigestumusega. Haigusjuhud saadakse linkimisel haigekassa andmebaasiga. 2015 selgitati välja puuduvad IVF-lapsed sünniregistris, milleks lingiti haigekassa andmed sünniregistri ja viljatusravi kliinikute andmebaasidega. Eesti koostööpartnerid: H. Karro (TÜ).
 • Eesti Tšernobõli veteranide sotsiaalne ja psühholoogiline profiil. Täitmise aeg: 01.02.2013–31.12.2017 (pikendatud). Vastutav täitja: K. Laidra. Teised täitjad: M. Tekkel, K. Rahu. Rahastamine: IUT5-1. Eesmärk on uurida Tšernobõli avarii pikaajalisi tagajärgi Eesti Tšernobõli veteranide vaimsele tervisele. 2010.–2012. koguti ETFi järeldoktori uuringu „Vaimse tervise probleemid Eesti Tšernobõli veteranidel“ raames andmed Harjumaal elavate Tšernobõli veteranide ja nendega samaealiste Tšernobõlis mittekäinud meeste vaimse tervise ja sotsiaal-demograafilise tausta kohta. 2015 jätkus andmeanalüüs ja käsikirjade ettevalmistamine. Ilmus artikkel ajakirjas Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Eesti koostööpartner: A. Aluoja (TÜKi Psühhiaatriakliinik). Välismaa koostööpartner: E. Bromet (Stony Brook University, NY, USA).
 • (Loenduspõhine longituudne suremusuuring Eestis. Täitmise aeg: 01.01.2013– 31.12.2018. Vastutav täitja: M. Leinsalu. Teised täitjad: A. Baburin, T. Veideman. Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on: (a) analüüsida suremuse sotsiaalmajanduslikke, demograafilisi ja piirkondlikke erisusi surmapõhjuseti kahe rahvaloenduse alusel; (b) hinnata nende erisuste ajalisi muutusi ja seoseid majanduslike, käitumuslike ja arstiabiga seonduvate teguritega. 2000. ja 2011. aasta rahvaloendusandmed lingitakse rahvastikuregistriga, et selgitada emigreerumise või surma kuupäev, ja surma põhjuste registriga selgitamaks surmapõhjus ja muud surmaga seotud asjaolud. 2015 uuendati eetikakomitee luba, jätkusid ettevalmistavad tööd. Eesti koostööpartner: A. Puur (Tallinna Ülikooli Demograafia Instituut).
 • Tallinna ja Peterburi rahvastiku võrdlev longituudne suremusuuring. Täitmise aeg: 01.01.2013–31.12.2018. Vastutav täitja: M. Leinsalu. Teised täitjad: K. Innos, A. Baburin. Rahastamine: IUT5-1; osaliselt The Swedish Foundation for Baltic and Eastern European Studies. Uuringu eesmärk on võrdlevalt analüüsida Tallinna ja Peterburi rahvastiku suremust surmapõhjuseti seoses käitumuslike, bioloogiliste ja sotsiaalsete riskiteguritega. Esialgsed andmed on kogutud 1970. ja 1980. aastatel vereringehaiguste riskitegurite uuringute käigus. Andmed lingitakse rahvastikuregistri ja surma põhjuste registriga, et registreerida surma/emigreerumise kuupäev ja surmapõhjus. Tallinna kohorti (5505 inimest) ja Peterburi kohorti (5329 inimest) on jälgitud kuni 2005. aastani. Uuringu käigus jätkatakse jälgimist kuni 31.12.2018. Suhtelist suremusriski mõõdetakse suremuskordajatega suhtega. 2015 pikendati eetikakomitee luba ja valmistati andmed ette jätkuvaks linkimiseks rahvastikuregistri ja surma põhjuste registriga. Eesti koostööpartnerid: J. Kaik, J. Abina (Kardioloogiakeskus, TTÜ). Välismaa koostööpartnerid: D. Vågerö (Centre for Health Equity Studies, Stockholmi Ülikool/Karolinska Instituut, Rootsi), N. Parfenova (Peterburi Eksperimentaalse Meditsiini Instituut, Venemaa).
 • Suremuse sotsiaalsed, majanduslikud ja käitumuslikud riskitegurid. Täitmise aeg: 01.01.2014–31.12.2018. Vastutav täitja: M. Leinsalu. Teised täitjad: A. Baburin. Rahastamine: IUT5-1; osaliselt The Swedish Foundation for Baltic and Eastern European Studies. Uuringu eesmärk on hinnata põhjusjärgse suremuse elukäiguomaseid sotsiaalseid, majanduslikke ja käitumuslikke riskitegureid Eestis. Uuritava kohordi moodustavad Eesti Terviseuuring 1996 käigus küsitletud 4711 isikut, kelle põhjusjärgset suremust jälgitakse andmekogude vahendusel esialgselt kuni 31.12.2018. Lingitud andmete põhjal arvutatakse välja suremust iseloomustavad epidemioloogilised näitajad (suremuskordajad, standarditud suremusmäär, suremuskordajate suhe), et hinnata suremust mõjutavaid tegureid Eesti rahvastikus. Jätkus andmeanalüüs ja käsikirjade ettevalmistamine. Eesti koostööpartner: R. Reile (TÜ Tervishoiu Instituut). Välismaa koostööpartnerid: A. Stickley (Södertörni kõrgkool, Rootsi).
 • Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016. Täitmise aeg: 01.11.2015–31.03.2017. Vastutav täitja: M. Tekkel. Teised täitjad: T. Veideman. Töö aluseks olev dokument: Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020. Rahastamine: IUT5-1; Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020. Uuringu eesmärk on koguda iga kahe aasta järel (alates aastast 1990) rahvatervishoiualast teavet Eestis. Peamised uuritavad valdkonnad on toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, kehaline aktiivsus, liikluskäitumine, aga ka terviseseisund koos tervise enesehinnanguga, arstiabi ja ravimite kasutamine. 2015 alustati uuringu ettevalmistust eesmärgiga täiendada metoodikat vastamismäära tõstmiseks – küsimustiku internetiversiooni väljatöötamine, püüd saada teada valimisse sattunute teavitamiseks nende meiliaadresse ja/või saada luba kasutada selleks riigi meiliaadressi, süsteemi väljatöötamine meili teel teavitamiseks. Lisaks saadi kooskõlastus uuringu teostamiseks eetikakomiteelt ja registreeriti selle tegemine Andmekaitse Inspektsioonis, valmistati ette taotlus Siseministeeriumile valimi saamiseks rahvastikuregistrist; konsulteeriti eri valdkondade asjatundjatega huvipakkuvate valdkondade suhtes küsimustikus, koostati küsimustik/teavituskirjad/meeldetuletus, tõlgiti need vene ja inglise keelde ning valmistati ette trükkimiseks.
 • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud. Täitmise aeg: 01.01.1998– 31.12.2017. Vastutav täitja: P. Veerus. Teised täitjad: T. Veideman, H. Karro (TÜ Naistekliinik). Rahastamine: IUT5-1; Soome Akadeemia; Tervise ja Heaolu Instituut (THL), Soome. Uuringu eesmärk on välja selgitada hormoonasendusravi (HAR) efekt tervisele, elukvaliteedile ja kuludele tervishoiusüsteemis. Uuringu käigu metodoloogiline analüüs annab kogemusi epidemioloogiliste uuringute korraldamiseks tulevikus. Uuringu üks osa viidi läbi 1999–2004 ja see hõlmas Eestis 1823 naist vanuses 50–64 aastat, kellest pooled juhuslikustati HARi-rühma ja pooled kontrollrühma. Andmete kogumine toimus iga-aastaste arstivisiitide käigus, iga-aastaste postiküsitluste abil ja uuritavate andmete linkimisel andmekogudega (vähiregister, surma põhjuste register, haigekassa andmebaas), milleks uuritavad on andnud kirjaliku nõusoleku. 2015 esitati artikkel ajakirjale BMJ Open uuringusse kaasamise andmete põhjal pimendamisefekti analüüsimise tulemustest. Eesti koostööpartnerid: K. Fischer (TÜ Eesti Geenivaramu), TÜK Naistekliinik, ITK, LääneTallinna Keskhaigla. Välismaa koostööpartnerid: E. Hemminki ja S.-L. Hovi (THL, Helsingi), M. Hakama (Tampere Rahvatervishoiu Kool), R. Tuimala ja J. Salmi (Tampere Ülikooli Kliinik). Koostöö alusdokument: STAKESe ja EKMI vaheline koostööleping 07.07.1997.
 • Andmehõive efekt vähihaigestumuse ja -elulemuse näitajatele Eestis. Täitmise aeg: 01.01.2011–31.12.2016 (pikendatud). Vastutav täitja: K. Rahu. Teised täitjad: M. Rahu, T. Aareleid; M. Mägi (vähiregister). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on analüüsida vähisurmade alaregistreerimise efekti suurust esmashaigestumuse ja elulemuse näitajatele võrreldes neid näitajaid registrite ristkasutuse keelustamise ja selle järgsel perioodil, s.t enne ja pärast vähiregistri andmete elektroonset linkimist surma põhjuste registriga. Kasutatakse vähiregistri andmeid 1968–2011 diagnoositud vähijuhtude kohta. Arvutatakse vanuse järgi standarditud haigestumuskordajad ja suhtelised elulemusmäärad nii enne kui pärast linkimist. 2015 jätkus vähiregistri andmete testimine ja täpsustamine. Välismaa koostööpartner: T. Hakulinen (varem Soome Vähiregister).
 • Teadustöö metodoloogiaküsimused. Täitmise aeg: 01.01.2014–31.12.2017. Vastutav täitja: M. Rahu. Teised täitjad: K. Konstabel (krooniliste haiguste osakond). Rahastamine: IUT5-1. Uuringu eesmärk on analüüsida mitmeid teadustegemise seisukohast olulisi tahke metatasandilt: terminoloogiat, autorsust, akadeemilise posteroloogia hetkeseisu, arvandmete graafilist kujutamist ja käsikirjade publitseerimist. Analüüside ja kokkuvõtete tegemisel tuginetakse peamiselt avaldatud teaduspublikatsioonidele. Valdav osa uuringuga seotud kirjutisi üllitatakse taotluslikult eesti keeles. 2015 ilmus kaks artiklit ajakirjas Akadeemia. Saadeti artikli käsikiri ajakirjale Eur J Epidemiol. Eesti koostööpartnerid: T. Bachmann (TÜ avaliku õiguse instituut). Välismaa koostööpartner: H. Zeeb (Leibnizi Ennetusuuringute ja Epidemioloogia Instituut (BITS), Bremen, Saksamaa).
 • Perekondlik agregatsioon, toitumisharjumused ja krooniliste haiguste longituudsed riskitegurite muutused ning riskeeriva tervisekäitumise mõjud. Täitmise aeg: 01.01.2015 – 31.12.2020. Teema juht: T. Veidebaum. Töö põhitäitjad: K. Konstabel, E. Nurk, K. Rüütel. Töö täitjad: K. Aasvee, L. Oja, H-M. Loit, K. Lehto, M. Saame, M. Lauri, K. AbelOllo. Rahastaja: ETAg, IUT42-2 Finantseerimine 2015. a. 75 000 eurot. Valdkond I. Teema raames on tehtud või jätkuvad ka sel aastal kokku kuus alauuringut. 
  • Toitumiskäitumise determinandid lastel, noorukitel ja täiskasvanutel – I.Family projekt (I.Family - Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents). Projekti juht Eestis: T. Veidebaum. Põhitäitjad: K. Konstabel, H-M. Loit. Töö täitjad TAIs: A. Matsi, J. Rahno, L. Laht, P. Kasemets, U. Heiter, K. Lehto, M. Saame, M. Lauri. Koostööpartnerid: 12 EL liikmesriiki. Täitmise aeg: 01.03. 2012 - 28.02.2017. Finantseerijad: EC (7. raamprogramm), ETAG. Juhtiv asutus: Institute for Epidemiology and Prevention Research, Bremen, Saksamaa. Valdkond I. Uuring on rahvusvaheline, selles hinnatakse dieedi ja elustiili osatähtsust ülekaalulisuse ja rasvumise väljakujunemisel ja levimisel, et välja töötada efektiivseid meetmeid toitumise ja elustiiliga seotud krooniliste haiguste leviku pidurdamiseks. 2015.a. oli põhitegevus suunatud I.Family projekti 2. staadiumi ehk nn. kontrastsete gruppide uuringu ettevalmistamisele ja läbiviimisele. Juhtivinstituut oli I.Family 1.staadiumis osalenud lapsed jaotanud kolme gruppi: kes olid võrreldes IDEFICS uuringu ajaga säilitanud normkaalu, kes olid endiselt ülekaalulised ja kes olid vahepeal ülekaaluliseks muutunud. Küsimustike ja testide abil hinnati nende laste ja uuringus osalema soostunud lapsevanemate toitumisharjumusi, maitseeelistusi, meediakasutust, liikumisaktiivsust. Oluline osa uuringust oli pühendatud une kvaliteedile. Andmete kogumine toimus 2015.a. esimesel poolel. Kõik uuritavad kutsuti TAIsse uuringukeskusesse, väljasõite koolidesse ei toimunud. Uuringuprotseduurid läbis 147 last ja 137 lapsevanemat. Osalemise protsent oli 90. Teisel poolaastal toimus andmete sisestamine, andmete puhastamine, tagasiside lapsevanematele. Paralleelselt sellega toimus pidev suhtlemine Bremeni kolleegidega, kelle hallata on kogu uuringu (IDEFICS, I.Family) andmebaas. A. Matsi ülesandeks oli andmete edastamine, vajadusel sisestusprogrammi uuendamine ja seadistamine. K. Konstabel jätkas nii IDEFICSi kui ka I.Family andmete töötlemist. IDEFICSi kehalise aktiivsuse andmete kasutamiseks on valmimas programm, mis võimaldab automaatselt võrrelda kehalist aktiivsust kooliajal ja väljaspool kooli. Uuringu nõukogus kiitis 2015.aastal heaks selleteemalise publikatsioonikavandi ning uuringus osalenud maadest koguti andmed tüüpiliste kooliaegade kohta eri vanuserühmades. Artikli valmimine lükkus 2016. aastasse. 2015.aastal osales K. Konstabel A. Page’i ja A. Cooperi (Bristoli Ülikool) juhitud töörühmas I.Family andmete (koos IDEFICS uuringu andmetega) analüüsimiseks, mille tulemusena on valminud artikli käsikirja esimene versioon. Koos F. Ortega ja J. Ruiziga (Granada Ülikool) on valminud ja avaldamiseks esitatud käsikiri kehalise aktiivsuse kronobioloogiast.
  • Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi (TerVE) tegevuse 1 alategevuse 1.1 „Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid“ alaprojekt “Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses longituud kohordis - TerVE projekt ELIKTU“ Täitmise aeg: 01.09.2012 – 28.02.2015. Projekti juht: T. Veidebaum. Teema täitjad TAI-s: H-M. Loit, L. Oja, J. Rahno, A. Matsi, K. Lehto, P. Kasemets, L. Laht, U. Heiter. Koostööpartner: Tartu Ülikool, prof. J. Harro. Projekti kogumaksumus: 199 998 eurot. Valdkond I. Uuringu sihtgrupp oli ENSU/ELIKTU alguuringus 1998. a. osalenud noorem kohort. 2015.aastal andmeid ei kogutud. Küsimustike andmete esimene sisestamine arvutisse on toimunud KHOs jooksvalt vastavalt küsimustike laekumisele. 2015.aastal alustasime ENSU/ELIKTU kolmanda laine andmete topeltsisestamist ja andmete puhastamist. 2015. aastal jätkus ka algmaterjalide arhiveerimine ja arhiivinimistute koostamine. Kuna ENSU/ELIKTU andmebaas asub TAI-s, toimus aasta jooksul elav andmete küsimine/saatmine/täpsustamine kahe asutuse (TÜ ja TAI) teadurite vahel.
  • Tervisedenduse tulemuslikkus Eesti koolides (TerVeKool). Täitmise aeg: 01.09.2012 – 30.06.2015. Vastutav täitja: Tartu Ülikool. Teised täitjad: KHOst osaleb L. Oja Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVe raames, finantseerimine üle juhtpartneri – TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse. Valdkond I. L. Oja osales projektis koosseisuvälise eksperdina kehalise aktiivsuse ja istuva eluviisi mõjude valdkonnas. 2015.a. toimus uuringu andmete analüüs ja tagasiside osalejatele. Koostamisel on projekti tulemustel põhinev artikkel “The impact of participation in sports training to knowledge about sports and attitude”.
  • Eesti laste liikumisaktiivsus. Active Healthy Kids Global Alliance` poolt juhitud rahvusvaheline projekt. Täitmise aeg: 2015. Vastutav täitja Tartu Ülikool. Teised täitjad: KHOst osales L. Oja. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVE raames, mida viib ellu Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. Valdkond I. L. Oja osales Eesti laste ja noorte kehalise aktiivsuse hindamise komisjonis. Hindamisel kasutati esmakordselt Eestis rahvusvahelist standardiseeritud hindamissüsteemi (Physical Activity report Card), mis lähtub laste ja noorte eneste kaasatuse määrast liikumises ja liikumisaktiivsuse toetamise määrast ühiskonnas. Liikumisaktiivsuse hindetabel võimaldab anda hinnangut järgmistele liikumisaktiivsuse liikidele: üldine aktiivsuse tase, osalus organiseeritud spordiga tegelemises, vaba aja aktiivsus, aktiivne transport, istuv eluviis, pere- kond, kool, kogukond, valitsus.
  • Terviseuuring 2014. (ETeU2014). Täitmise aeg: 2012-2016. Vastutav täitja: L. Oja. Töö täitjad: A. Matsi, M. Ruuge (TSO). Rahastamine 2015. a. : 33 615 eurot. ETeU2014 läbiviimise kohustus tuleneb EUROSTATI rakendusmäärusest (EÜ) nr 1338/2008, milles on loetletud ka kohustuslikud tervisega seotud küsimused seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga. Kolmepoolse lepinguga oli määratletud osapoolte kohutused uuringu läbiviimisel. Valdkond I. Aruandeaasta peamiseks tulemuseks oli andmefaili komplekteerimisega seotud ülesannete lahendamine, andmestiku korrastamine ja Statistikaameti nõustamine metoodilise raporti koostamisel esitamiseks Eurostatile. Lepingutingimuste muutusega seotud läbirääkimised jätkuvad 2016. aastal. Terviseuuring 2006 ja 1996 andmebaasi haldab A. Matsi, tehes vajadusel sellest väljavõtteid vastavalt laekunud avaldustele.
  • Laste internetisõltuvus: levimus- ja sekkumisuuring (DIGILAPS). “ Täitmise aeg: 2013-2015. Projekti juht: K. Konstabel. Töö täitja: K. Konstabel. Rahastamine: Programmi (TerVE) tegevuse 1 alategevuse 1.1 „Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid“ alaprojekt. Valdkond I. Uuringus osales kokku üle 1800 lapse erinevate Eesti koolide 2. ja 8. klassidest, samuti lapsevanemad. Lapsi ja vanemaid küsitleti kaks korda. Esimene küsitlusvoor viidi läbi juba 2014.aastal, teine küsitlusvoor 2015. aastal. Peale esimese küsitlusvooru tulemuste analüüsi viidi läbi sekkumisprotseduurid: infomaterjalid koolidele, infopäevad, konverents, probleemsed lapsed said võimaluse osaleda pereteraapias koos vanematega. Kogu uuringu vältel on tehtud digisõltuvuse alast teavitustööd meedias, on trükitud infomaterjale, osaleti Arvamusfestivalil jms. Praeguseks on valminud uuringu tulemustest esialgne kokkuvõte (tüüpiline arvutikasutusaeg, vanemate tajutud kontroll internetikasutuse üle, probleemse internetikasutuse profiilid). Tulemuste analüüs jätkub.
 • Zoonootilised ja hepatotroopsed patogeenid Eestis: uued ja vanemad emergeeruvad nakkused ning nende mõju rahvastiku tervisele. Täitmise aeg: 2015 – 2020. Teema juht: I. Golovljova. Vastutavad täitjad: J. Geller, O. Katargina, A. Ivanova, K. Värv, T. Kuznetsova. Rahastamine: ETAg IUT42, 2015 eraldatud 155 700 eurot. Valdkond I. 2015. a. uuriti hepatiidi E viiruse genotüüpide levimust Eestis loomadel ja inimisel. Ehepatiidiviiruse levimuse väljaselgitamiseks ning HEV tüvede geneetiliste ja fülogeneetiliste omaduste iseloomustamiseks koguti proove nii inimestelt kui loomadelt. Vereproovid võeti 1931 riskigruppi kuuluvalt isikult: ambulatoorsetelt patsientidelt, dialüüsipatsientidelt, meditsiinitöötajadelt, loomaarstidelt, ägeda ja kroonilise hepatiidi diagnoosiga patsientidelt, süstivatelt narkomaanidelt, sigadega kokku puutuvatelt farmitöötajatelt ja jahimeestelt. Kogutud proovides määrati ELISA-meetodit kasutades HEV-antikehad. Kõige suurem antiHEV IgG tase leiti seafarmi töötajate hulgas, 13,4%. Neile järgnesid ambulatoorsed patsiendid (6,0%), dialüüsipatsiendid (5,1%), jahimehed (4,2%). Teistes inimeste gruppides (meditsiinitöötajad, süstivad narkomaanid, ägeda hepatiidiga patsiendid ja loomaarstid) oli HEV seroprevalentsuse tase väiksem kui Eesti keskmine (3,3%). Sigade proove koguti 14 seafarmist, kokku 380 vereproovi. Lisaks võeti 471 proovi metssigadelt. Võetud proove analüüsiti samuti ELISA-meetodiga HEV-antikehade määramiseks. Selgus, et 61% sigadest ja 17% metssigadest olid anti-HEV positiivsed. Kõik uuringuga hõlmatud seafarmid olid nakatunud. Vereproovidele lisaks koguti üheksast seafarmist ka 449 roojaproovi. HEV geneetilise uuringu käigus tuvastati E-hepatiitviiruse RNA 23% kodusigadelt võetud roojaproovides ning 16% metssigadelt pärit seerumiproovides. 29 positiivse proovi puhul amplifitseeriti ja sekveneeriti viiruse genoomi osa (ORF2 regioon). Fülogeneetiline analüüs näitas, et Eestis levib HEV genotüüp 3 ning Eesti tüved moodustavad 4 geneetilisi liini.

Personaalse uurimistoetusega (PUT) 

 • Kasvajaseoseliste glükaanide vastaste antikehade aberrantne glükosüleeritus vähi diagnostikas ja haiguse kulu prognoosimisel. Täitmise aeg: 2014-2017. Vastutav täitja: K. Klaamas. Täitjad: O. Kurtenkov, J. Jakovleva. Rahastamine: ETAg PUT371, 2015. a. eraldatud summa. 40800 eurot. Valdkond I. Kasvajavastaste antikehade struktuursete ja funktsionaalsete omaduste analüüsi tulemusena tuvastasime markerid, mida võib kasutada kasvaja diagnoosimisel ja haiguse kliinilise väljundi prognoosimisel. Näitasime varjatud (hidden) antikehade perspektiivsust kasvajaspetsiifiliste molekulide kindlakstegemisel. Vähihaigete varjatud antikehad sisaldasid vähem siaalhappeid ning olid suurema aviidsusega kui kontrollgrupi isikutel. Saadud tulemused on avaldatud ajakirjas „Disease Markers“ ja ühe artikli käsikiri on lõpetamisel. Projekti teemal kaitsti TTÜs üks bakalaureusetöö (A. Fedtšenko). 

Muude institutsioonide tellimusel

 • Vähielulemus Euroopas: EUROCARE-5 uuring (Survival of Cancer Patients in Europe). Täitmise aeg: 2010–2018. Koordineeriv keskus: Istituto Nazionale dei Tumori (Milano, Italy). TAI vastutav täitja K. Innos. Teised täitjad: T. Aareleid; M. Mägi ja P. Härmaorg (vähiregister). Rahastamine: TAI osalust eraldi ei rahastata. Koordineeriva keskuse tööd ja töökoosolekute korraldamist rahastatakse mitmest allikast (Itaalia Tervishoiuministeerium, Euroopa Komisjon, Compagnia di San Paolo Foundation). Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. Jätkuv osavõtt 1990. aastate algul käivitunud üle-euroopalisest koostööst vähielulemuse hindamiseks rahvastiku-vähiregistrite põhjal. vähiregister on osalenud EUROCARE 1-3 uuringutes. Käesolev uuringuetapp EUROCARE-5 hõlmab 29 riigi 107 vähiregistri andmeid ja käsitleb elulemust aastail 1999–2007. Aastal 2015 jätkus rahvusvahelises koostöös uuringutulemuste avaldamine – kaasautorluses ilmus kolm artiklit ajakirjas Eur J Cancer; 10 artikli puhul kuuluti töörühma koosseisu.
 • EUROCARE süvauuring (high-resolution study). Täitmise aeg: 2014–2018. Koordineeriv keskus: Istituto Nazionale dei Tumori (Milano, Itaalia). TAI vastutav täitja: K. Innos. Teised täitjad: T. Aareleid (uuringu konsultant); M. Mägi, P. Härmaorg (vähiregister). Rahastamine: TAI osalust eraldi ei rahastata. Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. Uuringu eesmärk on selgitada vähielulemuse erinevuste põhjusi Euroopas, kasutades detailseid diagnoosi, ravi ja jälgimisandmeid võrreldes rahvastiku-vähiregistrite tavapärase andmestikuga. 2015 jätkati andmete kogumist haiguslugude põhjal rahvusvahelise protokolli järgi viie vähipaikme (kops, rind, käär- ja pärasool, nahamelanoom, mitte-Hodgkini lümfoom) kohta. Eesti koostööpartnerid: PERH, TÜK, ITK.
 • Vähielulemus maailmas: CONCORD-2 uuring (Global Surveillance of Cancer Survival). Täitmise aeg: 2013–2017 (pikendatud). Koordineeriv keskus: Cancer Research UK Cancer Survival Group, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), London (M. P. Coleman). TAI vastutav täitja: T. Aareleid. Teised täitjad: K. Innos; M. Mägi ja P. Härmaorg (vähiregister). Rahastamine: TAI osalust eraldi ei rahastata. Projekti koordineerimist, tsentraliseeritud andmeanalüüsi, töökoosolekuid ja uurimistulemuste publitseerimist rahastab UICC. Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. Jätkuva rahvusvahelise koostöö teises etapis käsitleti elulemust ja selle ajatrende 10 vähipaikme puhul täiskasvanud patsientidel (vanus 15+) maailma 67 riigis aastatel 1995– 2009. Aastal 2015 avaldati CONCORD-2 põhitulemused ajakirjas Lancet (TAI töötajad kuulusid töörühma). Koostööpartnerid: Euroopa ja maailma riikide 279 territoriaalset vähiregistrit /uurimiskeskust. Koostööpartnerid: 12 Euroopa riigi 26 vähiregistrit ja uurimiskeskust; Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA. Koostöö alusdokument: European Partnership for Action Against Cancer for the Period 2009– 2013; CONCORD-2 Study Protocol (LSHTM, London 2012).
 • DEMETRIQ: Tervisemõjurite ebavõrdsust vähendavate metoodikate väljatöötamine (Developing methodologies to reduce inequalities in the determinants of health). Täitmise aeg: 2012–2016 (pikendatud). TAI vastutav täitja: M. Leinsalu. Koordineeriv keskus: Erasmus Medical Center, Department of Public Health, Rotterdam, Holland (J. Mackenbach). Rahastamine: TAI osalust eraldi ei rahastata. Alaprojektide koordineerimist, andmete ühtlustamist, nende analüüsi ja töökoosolekute korraldamist rahastab Euroopa Komisjon. Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. Uuringu käigus kogutakse ulatuslik andmebaas haigestumuse, suremuse ja tervisemõjurite sotsiaalsete erisuste hindamiseks Euroopa riikides alates 1990. aastast. Uuringu eesmärk on hinnata loodud andmebaasi abil ja n-ö looduslike eksperimentide põhjal vaesust ja tööpuudust vähendavate poliitikate, tubaka- ja alkoholipoliitika ning hariduse ja arstiabi kättesaadavust mõjutavate poliitikate efekti tervisele ja tervisemõjuritele eri sotsiaalmajanduslikes rühmades. Avaldati neli artiklit ajakirjades PLOS Med, Soc Sci Med, J Epidemiol Community Health ja Int J Public Health. Jätkus andmeanalüüs ja käsikirjade ettevalmistamine. Koostööpartnerid: 21 Euroopa riigi/piirkonna esindajad.
 • SILNE: Suitsetamise sotsiaalne ebavõrdus ja selle vähendamise võimalused: õppimine loomulikest eksperimentidest kasutades aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust (Tackling socioeconomic inequalities in smoking: learning from natural experiments by time trend analyses and cross-national comparisons). Täitmise aeg: 2012–2016 (pikendatud). TAI vastutav täitja: M. Leinsalu. Koordineeriv keskus: Academic Medical Centre, University of Amsterdam, Holland (A.E. Kunst). Rahastamine: TAI osalust eraldi ei rahastata. Alaprojektide koordineerimist, andmete ühtlustamist, nende analüüsi ja töökoosolekute korraldamist rahastab Euroopa Komisjon; osaliselt The Swedish Foundation for Baltic and Eastern European Studies. Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. Uuringu käigus hinnatakse tubakapoliitika (sh maksupoliitika), programmide ja sekkumiste mõju suitsetamise alustamisele ja suitsetamisest loobumisele erinevates sotsiaalsetes rühmades kasutades selleks aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust. Uuringu eesmärgiks on välja töötada tõenduspõhised strateegiad suitsetamise sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks. Ilmus artikkel ajakirjas Eur J Public Health. 2015 jätkus andmeanalüüs ja käsikirjade ettevalmistamine. Koostööpartnerid: 12 Euroopa riigi esindajad. Koostöö alusdokument: SILNE – European Commission FP7 Grant Agreement No. 278273.
 • EuroMOMO projekt. Täitmise aeg: 2013–jooksev. Vastutav täitja: T. Veidemann. Teised täitjad: G. Denissov (surma põhjuste register); A. Baburin, K. Innos. Rahastamine: eraldi rahastamine puudub. Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. EuroMOMO projekti eesmärk on välja arendada Euroopa riikides koordineeritud suremuse seire, mis võimaldab paremini hinnata peamiste terviseohtudega seotud riske, nagu pandeemiline gripp ja muud nakkuslikud ja mittenakkuslikud sündmused, millel on suur mõju rahva tervisele. Täpsemalt on kavas luua rutiinne seiresüsteem, mis suudaks reaalajas tuvastada gripi (või muude teguritega) seotud liigsurmad projektiga liitunud Euroopa riikides. 2015 jätkus koostöö, mille raames töödeldakse igal nädalal surma põhjuste registrist saadud surmaandmed statistikatarkvara STATA abil ning saadud tulemused saadetakse projekti koordinaatorile. Liigsurmade seire andmed avaldatakse igal nädalal uuringu kodulehel http://www.euromomo.eu/index.html. Ilmus üks artikkel ajakirjas Eurosurveillance. Välismaa koostööpartnerid: J. Nielsen, Nakkushaiguste epidemioloogia osakond, Statens Serum Institut, Kopenhaagen, Taani.
 • GBD 2013 uuring (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2013). Täitmise aeg: 2014–2016. TAI vastutavad täitjad: K. Innos, M. Leinsalu. Koordineeriv keskus: Department of Global Health Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, USA (CJL Murray). Rahastamine: eraldi rahastus puudub. Seotud TAI uurimisteemaga: IUT5-1. Valdkond I. GBD 2013 uuringu eesmärgiks on perioodiliselt ja metodoloogiliselt ühtsetel alustel koguda, analüüsida ja hinnata andmeid haigestumuse, suremuse ja tervise riskitegurite kohta maailma eri riikides (n=188) kaasates nii valdkondlikke kui ka piirkondlikke eksperte uuringus osalevatest riikidest. 2015 jätkus andmete kogumine, hindamine ja käsikirjade ettevalmistamine. Avaldati neli artiklit ajakirjas Lancet. Koostööpartnerid: 188 riigi esindajad.
 • Riigikaitse inimfaktoriga seonduva jätkusuutlikkuse uurimissuund (RIJU). Täitmise aeg: 25.11.2013–31.01.2018. Lepingu kontaktisik TAI-s: T. Veidebaum. Teema täitjad TAI-s: L. Oja, J. Piksööt. Koostööpartnerid: EV Kaitseministeerium, Tartu Ülikool, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus (KVÜÕA), Kaitseväe Peastaap. Projekti aluseks on koostööleping EV Kaitseministeeriumi ja Tartu Ülikooliga nr. 519/1310. Rahastamine: 2015. aastal 36 617 eurot. L. Oja osaleb projektis 0,5 koormusega eksperdina tervisevaldkonna ülesannete täitmisel. 2015.a. tegevusteks oli ajateenijate elustiili ja kehaliste võimekuse andmestiku komplekteerimine ja analüüs, tegevväelaste tervise ja sooritusvõime hindamine kaitseväe personaliprogrammi “Balpers“ tunnuste alusel ja tervisest tingitud ajateenistusest väljalangemise põhjuste selgitamine Kaitseressursside Ameti registritunnuste alusel. Lisaks koostati voldik harjutusvaraga kutsealuste iseseisvaks kehalise võimekuse parandamiseks enne ajateenistusse asumist. Koordineerimistegevustega seoses koostas Leila Oja tegevuskava ja eelarve ning tutvustas tulemust Kaitseministeeriumis ja Tartu Ülikoolis.
 • Kooliõpilaste terviskäitumise uuring (“Health Behaviour of School-aged Children Survey“, HBSC). Täitmise aeg: 09.2013–09.2017. Vastutav täitja: Katrin Aasvee, HBSC koordinaator Eestis. Töö täitjad: K. Liiv (SHO), J. Rahno, U. Heiter; koostöö raporti kirjutamiseks L. Oja, K. Streimanni (TEO), T. Härmi (TEO) ja M. Saameliga (SHO). Rahastamine: Eesti HBSC uuringut finantseeritakse Rahvatervise Arengukava 2009-2020 summadest. Eesti HBSC uuring moodustab osa 44 riigi/regiooni ühisuuringust (vt www.hbsc.org), mille eesmärgiks on saada igal neljandal aastal andmed õpilaste tervisest ja tervisekäitumisest ning võrrelda näitajate trende teiste riikidega. 2015.a. koostati ja trükiti 2014.aastal läbi viidud HBSC uuringu andmete tabelite kogumik, mis avalikustati pressiteatena ja on saadaval ka TAI kodulehel. IV kvartali tegevuse rõhuasetus oli 2014.a. uuringu raporti kirjutamisel. Võrreldes varasematega näitavad 2014. a. uuringu tulemused, et on toimunud pööre paremusele nii noorukite suitsetamisharjumustes kui alkoholi tarvitamises ja purjujoomise sageduses. Elu jooksul kanepit tarvitanute osakaal ei ole muutunud, aga tõusnud on viimasel kuul tarvitanute hulk. Tõusutrendis on nii puu- kui köögiviljade söömine. Võrreldes 2006.a uuringuga, on tunduvalt vähenenud energiajookide joomine. Ülekaalu levimus õpilaste seas on jäänud 2010.aasta tasemele. Koolikiusamise näitajad Eesti koolides on langustrendis. Tulemusi on tutvustatud intervjuudena õhtuleht.ee>TervisPluss´is ja vikerraadios, ajalehes ”Sakala” ilmus artikkel (15.09.15), suuliselt on tulemused ette kantud Tervisedenduse konverentsil 2015 ” Laste heaolu, meie ühine vastutus” (T.Pertel; K. Liiv) ja TÜ magistrantide õppepäeval (K.Aasvee). Teema kohta on ilmunud 5 artiklit rahvusvahelistes ajakirjades (4 - K.Aasvee, 1 - K.Liiv).
 • Rahvastiku toitumise uuring laste sihtrühmas. Täitmise aeg: 15.12.2011 – 2016. Vastutav täitja: E. Nurk. Töö aluseks olev dokument: Leping 11-7.2-4/473. Projekti Rahastamine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). Kogumaksumus ja 2015. a. eraldatud summa: 85.000 eurot, sh 2015. a 26.150 eurot . Senised tulemused: Esimesel poolaastal viis TAI läbi täiendavad küsitlused alla aastaste laste ja neid imetavate emadega, et täita nõutud minimaalne valimimaht. Jätkus andmete puhastamine ja kvaliteedi kontroll ning alustati andmete kodeerimist vastavalt rahvusvahelisele FoodEx2 klassifikatsioonile. Tulenevalt tõrgetest ja ebaselgetest juhistest nii andmeedastus süsteemis kui toitude klassifitseerimisel anti töö Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) üle ligikaudu kahekuulise hilinemisega 28.10.2015. Vastavalt EFSA tagasisidele jätkub toitude kodeerimine veel ka 2016. aastal.
 • Rahvastiku toitumise uuring noorte ja täiskasvanute sihtrühmas. Täitmise aeg: 01.10.2012 –2016. Vastutav täitja: E. Nurk. Töö aluseks olev dokument: Lepingud 12-7.24/398 ja 12-7.2-4/517. Rahastamine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja SA Eesti Teadusagentuur (ETAg) Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi TerVE raames.
  Kogumaksumus ja 2015. a. eraldatud summa: EFSA 100.000 €, sh 2015. a 81.280 € ja ETAg 186.880 €, sh 2015. a 116.848 . Senised tulemused: Uuringu välitööd teostas SIA GfK Custom Research Baltic. Kokku viidi läbi küsitlused 3400 inimesega, millest tunnistati kehtetuks 365. Töö anti TAI-le üle 180 päevalise hilinemisega 01.05.2015. aastal. Jätkus andmete puhastamine ja kvaliteedi kontroll ning alustati andmete kodeerimist vastavalt rahvusvahelisele FoodEx2 klassifikatsioonile. Andmefailid EFSA-le esitatakse 2016. a.
 • Eesti toitumise infosüsteemi – NutriData – jätkutööd. Täitmise aeg: projekt toimib jooksvalt alates 2009. aastast. Vastutavad täitjad: A. Jõeleht – toidu koostise andmebaas ja tootjate profiil, M. Martverk – toitumisprogramm ja M. Saamel – teadustasand. Töö aluseks olev dokument: TAI 2015. a rahvatervise programmide tegevuskava. Rahastamine: rahvatervise arengukava 2009-2020 raames ja toitumise valdkonna omatuludest. 2015. a. eraldatud summa: 58.384 €. Senised tulemused: Aasta alguses avalikustati toidu koostise andmebaasi andmete ekspordivõimalus kodulehel. Toitumise infosüsteem on korrapäraselt hooldatud ja teostatud on kokku 1164,5 h mahus uusi arendusi vastavalt tellimiskirjadele.
 • Euroopa ühisalgatuse „Tervislik toitumine täisväärtuslikuks eluks“ (Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life – JPI HDHL) alaprojekt ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment Data Sharing Initiative). Täitmise aeg:2014-2016. Vastutav täitja: L. Kambek. Töö aluseks olev dokument: Leping 15-7.2-4/334. Rahastamine: Sots.min., osaliselt Teaduse rahvusvahelistumise programmi raames (TeRa). Kogumaksumus ja 2015. a. eraldatud summa: 33.000 eur, sh 2015. a 12.232 eur TeRa programmist ja 5219 eur Sotsiaalministeeriumi eelarvest. Senised tulemused: kaardistati olemasolevate toitumisuuringute andmestikud ENPADASI projekti ühise andmeanalüüsi ettevalmistamiseks ja anti vaatlusuuringute kirjeldav ülevaade rahvusvahelisele töörühmale. Osaleti erinevates töörühmades: uuringute valideerimis- ja kvaliteedikriteeriumite väljatöötamine; taristu kujundamine ja arendus; ja ettevalmistused andmekogumise standardprotseduuride väljatöötamiseks.
 • “1000 esimest päeva” – rasedatele ja kuni kahe aastaste laste emadele mõeldud nutitelefoni rakendus tervisliku toitumise teadmiste saamise abivahendina. Täitmise aeg: 2015-2016. Vastutav täitja: E. Nurk. Rahastamine: Koostööprojekt Helsingi Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga, TAI-le rahalisi kulutusi ei kaasnenud. Senised tulemused: Koostati küsimustikud uuringu läbiviimiseks ja valmistati ette nutitelefoni rakenduse sisu ja näidismenüüd erinevatele sihtrühmadele (rasedad, rinnaga toitvad emad ja alla kaheaastased lapsed). Uuringu välitööd algavad 2016.
 • EMCDDA grant. Vastutav täitja : K. Rüütel. Täitjad: NUSK töötajad. Grandi eesmärgiks on iga-aastane narkomaania olukorra seire riiklikul tasandil. Kogutud andmetest koostati 2013. aasta olukorra ülevaade ja täideti standardsed epidemioloogilised tabelid, ning EMCDDA-le esitati struktureeritud küsimustikud. Osaleti EMCDDA andmekogumise instrumentide väljaarendamise koosolekutel ja Euroopa Liidu narkoraporti ning muude ülevaatlike materjalide koostamisel. Riiklikul tasemel koordineeriti uute psühhoaktiivsete ainete projekti (EWS), mille tulemusel toimub info jagamine uutest rahvatervisele potentsiaalselt ohtu kujutavatest ainetest ja nende ainete võimalikult kiire kontrolli alla panemine nii EL-i kui kohalikul tasandil. Rutiinselt vastati EMCDDA ad-hoc küsimsutele. 2014. aastal panustati ka EMCDDA naloksooni projekte tutvustavas tegevuses (ettekanne, posterettekanne ja intervjuu EMCDDA rahvusvahelisel naloksooni üritusel).
 • Optimising testing and linkage to care for HIV across Europe (OptTEST). Täitmise aeg: 04.06.2014–03.06.2017. Täitjad: K. Rüütel, L. Lemsalu, I. Tomera-Vahter, J. Hristojeva. Rahastamine: Euroopa Komisjon. Kogusumma: 95 804 eurot (koos omafinantseeringuga). Juhtpartner: Capital Region of Denmark, Rigshospitalet (Taani). Koostööpartnerid: Public Health England (UK), European AIDS Treatment Group (Belgia), St. Stephens AIDS Trust (UK), Aids Fonds (Holland), MEDFASH (UK), Institute Nationale de la Santé et de la Researche Médicale (Prantsusmaa), Global Network of People living with HIV/AIDS; Instituto de Salud Carlos III (Hispaania). Tegevused 2015: HIV-testimise erinevate mudelite kulutõhususe hindamiseks vajalike andmete kogumine ja esialgne analüüs. Indikaatorhaiguste põhise HIV-testimise rakendamine kolmes perearstikeskuses, andmete kogumine.
 • Uuring 14–29-aastaste noorte seas „HIV-temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas“. Täitmise aeg: 11.2014–5.2016. Täitjad: L. Lõhmus, L. Lemsalu, K. Rüütel, S. Vorobjov. Rahastamine: Rahvastiku Tervise Arengukava, kogusummas ca 18 000 eur. Tegevused 2015: andmete kogumine ja puhastamine, analüüs, uuringuraporti koostamine ja sihtrühmadele tutvustamine toimub kevadel 2016.
 • Uuring 15–16-aastaste koolinoorte seas „Euroopa koolinoorte alkoholi ja teiste uimastite tarvitamise uuring“. Täitmise aeg: 10.2014–5.2016. Täitjad: S. Vorobjov, M. Salekešin, K. Abel-Ollo. Rahastamine: Rahvastiku Tervise Arengukava, kogusummas ca 20 000 eur. Tegevused 2015: andmete kogumine ja puhastamine. Analüüs, uuringuraporti koostamine ja sihtrühmadele tutvustamine toimub kevadel 2016.