Tegevused

Tagasi

27. JUUNI 2016

Käimasolevad uuringud

Tervise Arengu Instituut viib 2015. aastal ellu või osaleb kokku 27 erinevas teadusprojektis

Rahastamisallikate järgi või need jaotada kolmeks: 

Uuringute seas on nii instituudi poolt regulaarselt läbiviidavaid uuringuid kui teiste asutuste või institutsioonide tellimusel tehtavaid töid.

Suurem osa uuringutest tehakse koostöös erinevate Eesti ja/või välisriikide teadusasutustega.

Käimasolevate uuringute loetelu on antud neid läbiviivate osakondade kaupa.

Uuringu täpsemas kirjelduses – mille leiad vasakult menüüst osakonna nime alt – on ära toodud selle läbiviijad ja koostööpartnerid, kestus, eesmärk ja planeeritavad tegevused.

Epidemioloogia ja biostatistika osakond

 • Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine
  Teema raames jätkatakse või alustatakse 2015. a järgnevaid uuringuid:
  • Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus
  • Tuberkuloos Eestis: haigestumuse ja suremuse trendid ning sotsiaal-demograafilised erinevused
  • Rinnavähihaigestumus ja -suremus Eestis võrreldes teiste riikidega
  • Eesti naiste rinnavähiuuring
  • Välditavad rinnavähisurmad Eestis elulemuse võrdluse põhjal
  • Rahvastikupõhine vähielulemus Eestis
  • Ajukasvajate haigestumus ja elulemus Eestis
  • Pahaloomuliste kasvajate registreerimine Ida-Tallinna Keskhaiglas
  • Munasarjavähi haigete elulemus Eestis ja seda mõjutavad tegurid
  • Munasarjavähi haigete elukvaliteet Eestis
  • Eesti melanoomihaigete elulemuse ja ravi retrospektiivne analüüs
  • Välditav suremus Eestis
  • Majanduskriisi efekt tervisenäitajatele ja arstiabi kasutamisele Eestis, Leedus ja Soomes
  • Eesti Tšernobõli veteranide sotsiaalne ja psühholoogiline profiil
  • Loenduspõhine longituudne suremusuuring Eestis
  • Tallinna ja Peterburi rahvastiku võrdlev longituudne suremusuuring
  • Suremuse sotsiaalsed, majanduslikud ja käitumuslikud riskitegurid
  • Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014
  • Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2016
  • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud
  • Andmehõive efekt vähihaigestumuse ja -elulemuse näitajatele Eestis
  • Teadustöö metodoloogiaküsimused
 • Vähi sõeluuringute registri (VSR) infosüsteemi loomine ja sõeluuringutes osalenute andmete analüüs
 • Rinna- ja emakakaelavähi esmashaigestumus ja kasvaja levik diagnoosi hetkel sõeluuringuga hõlmatud ja hõlmamata Eesti rahvastikus
 • Eesti Vähiregistri kvaliteedi analüüs
 • SHARE EESTI: biomarkerite uuring
 • Vähielulemus Euroopas: EUROCARE-5 uuring
 • EUROCARE süvauuring (high-resolution study)
 • Vähielulemus valitud Euroopa riikides: EUNICE-2 uuring
 • Vähielulemus maailmas: CONCORD-2 uuring
 • EURO-GBD-SE: Tervise ebavõrdsust vähendavate meetmete hindamine Euroopa riikides
 • DEMETRIQ: Tervisemõjurite ebavõrdsust vähendavate metoodikate väljatöötamine
 • SILNE: Suitsetamise sotsiaalne ebavõrdus ja selle vähendamise võimalused: õppimine looduslikest eksperimentidest kasutades aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust
 • WHO-NCD: Mittenakkushaiguste trendid ja sotsiaalsed erisused suremuses
 • EuroMOMO projekt 

Krooniliste haiguste osakond

 • Perekondlik agregatsioon, toitumisharjumused ja krooniliste haiguste longituudsed riskitegurite muutused ning riskeeriva tervisekäitumise mõjud
  Teema raames jätkatakse 2015. a järgnevaid uuringuid:
  • Euroopa laste, noorte ning nende vanemate toiduvalikut, elustiili ja tervist mõjutavate tegurite uuring ehk I.Family
  • Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses longituudkohordis (ELIKTU)
  • Terviseuuring 2014
 • Laste internetisõltuvus – levimus- ja sekkumisuuring (DIGILAPS)

Nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

 • Optimising testing and linkage to care for HIV across Europe (OptTEST)

Onkoloogia ja immunoloogia osakond

 • Kasvajaseoseliste glükaanide vastaste antikehade aberrantne glükosüleeritus vähi diagnostikas ja haiguse kulu prognoosimisel

Osakondade ühisprojektid

 • Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (Health Behaviour of School-aged Children – HBSC)
 • Riigikaitse inimfaktoriga seotud jätkusuutlikkuse uurimissuund (RIJU)
 • Rahvastiku toitumise uuring
 • 1000 esimest päeva

Seire ja hindamise osakond

 • Euroopa ühisalgatuse „Tervislik toitumine täisväärtuslikuks eluks" (Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life – JPI HDHL) ja selle alaprojekt ENPADASI (European Nutritional Phenotype Assessment Data Sharing Initiative)

Viroloogia osakond

 • Zoonootilised ja hepatotroopsed patogeenid Eestis: uued ja vanemad emergeeruvad nakkused ning nende mõju rahvastiku tervisele
 • Zoonoosidesse nakatumisrisk Eestis: puukidega ülekantavad haigustekitajad ja E-hepatiidiviiruse looduskollete ning endeemiliste piirkondade kaardistamine ja iseloomustamine (ZoonRisk)