Instituut

Tagasi

20. MAI 2016

Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut on valitsuse asutatud teadus- ja arendusasutus, mis kogub, ühendab ja pakub erinevatest allikatest pärit usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

Meie missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist toetavaid hoiakuid, käitumist, poliitikat ja keskkonda eesmärgiga suurendada inimeste heaolu Eestis.

Tegeleme rahvatervishoiu teadustöö ning tervise edenduse ja haiguste ennetusprogrammide ja -tegevuste väljatöötamise ning elluviimisega.

Vastutame lisaks ka Eesti riikliku tervisestatistika ning kuue rahvastikupõhise registri ja andmekogu haldamise eest.

Meie peamised tegevusvaldkonnad:

Rahvastiku terviseseisundi ja tervisemõjurite uurimise ning hindamise valdkonna põhitegevused

 • rahvastiku tervise ja tervisekäitumise uuringute läbiviimine
 • riskirühmade uurimine ja hindamine
 • haiguste esinemise ja mõjurite uuringud
 • tervise- ja tervishoiustatistika kogumine
 • rahvastikupõhine haiguste registreerimine ja andmekogude haldamine:
  • Meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu
  • Vähiregister
  • Surma põhjuste register
  • Tuberkuloosiregister
  • Narkomaaniaravi andmekogu
 • erinevate sekkumistegevuste tulemuslikkuse hindamine.

Tervise edendamise valdkonna põhitegevused

 • terviseturundus ehk tervisealaste sõnumite ja sekkumiste väljatöötamine ning sihtrühmani viimine rahva tervise hoidmise ja parandamise eesmärgil
 • tegevuskohapõhine tervise edendamine ja haiguste ennetamine koolieelsetes lasteasutustes, koolides, töökohtadel ja kohalikes omavalitsustes
 • tervise ja sotsiaalvaldkonna koolituste ja täiendõppe pakkumine.

Tervise- ja sotsiaalteenuste korraldamise valdkonna põhitegevused

 • HIV-nakkuse ja narkomaania ennetamine ja kahjude vähendamine
 • sõltuvushaiguste ravi ja rehabilitatsioon
 • tervise nõustamisteenuste arendamine
 • tugi- ja eneseabiteenuste pakkumise korraldamine
 • vähi sõeluuringute läbiviimine
 • tuberkuloosiravi pakkumise korraldamine
 • sotsiaalhoolekandekoolitused.

Tervisepoliitika nõustamise ja mõjutamise valdkonna peamised tegevused

 • terviseteemaliste hinnangute andmine ja analüüside tegemine
 • tervist mõjutavate programmide ja tegevuskavade planeerimine
 • eetilise hinnangu andmine tervisevaldkonna teadusuuringutele
 • meditsiiniterminoloogia loomine, korrastamine ja nõustamine.

Uuringuid ja arendustegevusi teostame nii riiklike kui rahvusvaheliste programmide raames, samuti omal algatusel. Koostöö paljude Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega lisab meie uurimistööle rahvusvahelise mõõtme.

Riiklikke rahvatervise programme viime ellu läbi Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020. Teeme seejuures tihedat koostööd teiste valitsusasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja erasektoriga.

Oma töös saame ühendada rahvatervise teadusliku uurimise ja sekkumistegevused, mis võimaldab meil välja töötada ja rakendada tõenduspõhiseid meetodeid. Programmide ja tegevuste elluviimist jälgivad ja hindavad meie teadlased ja programmide eest vastutajad süstemaatiliselt.

Meie peamised koostööpartnerid

Arenduse joonis mai 2016

Tervise Arengu Instituut on Maailma Terviseorganisatsiooni ning Euroopa Liidu rahvatervise programmide ja projektide koostööpartner. Oleme ka rahvusvahelise rahvatervise instituutide assotsiatsiooni (IANPHI) asutajaliige.